Ammattijärjestöjen rippikoulukirje seurakuntiin

ARVOISA VASTAANOTTAJA, SEURAKUNTA, SEURAKUNTAYHTYMÄ, JOHTAVA VIRANHALTIJA

Allekirjoittaneet ammattijärjestöt haluavat kiinnittää seurakuntien huomiota rippikoululeirien työvoima- ja työturvallisuuskysymyksiin. Tämä kirje on lähetetty kaikille seurakunnille, hiippakuntien rippikoulukonsulteille, kristillisille järjestöille sekä tiedoksi piispoille.

Kyse on turvallisuudesta

Rippikoululeirien jatkuva suosio osoittaa, että seurakuntien siihen suuntaama panostus on oikea ja tuottaa tulosta. Pappien ja nuorisotyönohjaajien työstä leiririppikoulut muodostavat huomattavan osan. Näistä syistä ei ole yhdentekevää, millaisin resurssein leirejä pidetään ja miten työntekijöiden työolot on järjestetty leirin aikana.

Järjestöjen edustaman asiantuntemuksen ja kokemuksen pohjalta voi sanoa, että leiriläisten kannalta on kyse siitä, että seurakunta antaisi hyvän palvelun eräässä hyvin keskeisessä elämänvaiheessa, josta saadut kokemukset heijastuvat myöhempiin seurakunnallisiin ja kirkollisiin näkemyksiin ja asenteisiin. Vain määrältään riittävä ja asianmukaisiin lepotaukoihin oikeutettu henkilöstö kykenee takaamaan sisällöltään laadukkaan leirin.

Toisaalta on kyse leiriä vetävän henkilöstön työturvallisuudesta, josta huolehtiminen kuuluu seurakunnan päättäjien ja esimiesten vastuulle. Säädösten mukainen työturvallisuustaso edellyttää huomion kiinnittämistä työvoiman määrälliseen mitoittamiseen ja sellaiseen työnjakoon leirin aikana, että riittävä vuorokautinen lepoaika toteutuu. Erilaiset suositukset ja hallinnolliset ohjeet samoin kuin sopimusmääräykset liittyvät esillä olevaan aihepiiriin, mutta järjestöjen mielestä asiassa on paljon kehittämisen varaa. Työvoiman mitoittaminen ja työjärjestelyistä huolehtiminen kuuluu kirkossamme ehdottomasti paikallisen toimivallan piiriin. Joissakin tapauksissa työsuojeluviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan seurakuntien puutteellisiin leirijärjestelyihin.

Oikein mitoitettu henkilöstö

Säännösten ja suositusten mukaan yhteen ryhmään kuuluu korkeintaan 25 rippikoululaista. Järjestöjen näkemyksen mukaan tällainen ryhmä vaatii leirioloissa seuraavaa henkilöstömäärää:
- pappi ja nuorisotyönohjaaja leirin johto-, opetus ja organisointityötä varten
- ryhmänjohtajat ym. palkkiotoimiset nuoret
- asianmukainen keittiö- ja kiinteistöhenkilöstö
- riittävä määrä henkilöstöä yövalvontaan ja järjestyksenpitoon paikallisten olojen mukaan

Järjestöt kiinnittävät huomiota siihen, että leirillä tulee olla tarpeeksi virkasuhteessa olevaa henkilöstöä, mitä vapaaehtoisten joukko eivätkä kesätyöntekijät milloinkaan voi korvata. Vastuu leiristä lankeaa kuitenkin aina paikalla olleelle henkilöstölle sekä seurakunnan johtaville viranhaltijoille.

Riittävä lepoaika leirin aikana

Laadukkaan palvelun takaaminen ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja työsuojelusta huolehtiminen edellyttää, että etenkin vakinaiselle virkasuhteiselle henkilöstölle taataan riittävä lepoaika leirin aikana.

Sopimuksin on turvattu vapaapäivien siirto ja leirin jälkeinen palautuminen. Mutta itse leirin aikana lepoajan järjestäminen on hoidettava paikallisin työjärjestelyin. Järjestöt ovat pohtineet asiaa keskuudessaan ja tulleet siihen tulokseen, että leiristä vastaavien vakituisten viranhaltijoiden työt tulee järjestää siten, että
- riittävä (n. kahdeksan tuntia), keskeytyksetön yöuni taataan jokaista leirivuorokautta kohti

Tämä edellyttää riittävää määrää henkilöstöä sekä keskustelua siitä, mihin tarkoitukseen ja millaista henkilöstöä leireille palkataan ja mikä on heidän keskinäinen työnjakonsa leirin kuluessa.

Seuranta ja julkisuus

Järjestöt pitävät leirien työvoima- ja työturvallisuuskysymyksiä niin tärkeinä, että ne tulevat kesän aikana seuraamaan, miten niitä on seurakunnissa hoidettu. Loppukevään aikana on tarkoitus myös käynnistää julkisuuteen suunnattu kampanja leirien turvallisuus- ja työsuojelukysymyksistä.

Terveisin

SUOMEN KIRKON PAPPISLIITTO RY
Esko Jossas
toiminnanjohtaja

SEURAKUNTIEN VIRAN- JA TOIMENHALTIJAIN LIITTO SVTL RY
Ritva Rasila
toiminnanjohtaja