I november väljs nya ordföranden för Prästförbundet och Kyrkans akademiker AKI
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Påverka: Prästförbundet söker ordförande

Valet äger rum vid höstmötet i förbundens fullmäktige. Enligt stadgarna är ordförandes och styrelseledamöternas mandatperiod två år och högst tre perioder i en följd. Sittande ordförande Eija Nivalas period tar slut, eftersom hon nu sitter sin tredje period som ordförande i Prästförbundet och AKI. Också styrelseledamöterna från Lappo, Uleåborgs, Borgå och Esbo stift är i tur att avgå. Bland dem är det möjligt att återvälja representanten från Esbo stift.

Som medlem i förbundet kan du påverka alla dessa val

Val av ordförande

Den nya ordföranden tar vid med ledningen av förbundet i en situation där det i samhället pågår en diskussion gällande att öka det lokala ingåendet av avtal och avstå från tjänstekollektivavtalens allmänna bundenhet; där kyrkan överväger att övergå från tjänsteförhållanden till arbetsavtalsförhållanden och ta i bruk arbetstidsmodellen när det gäller det andliga arbetet, i en situation där jämställdheten mellan könen inom de ledande uppgifterna i kyrkan hamnat på efterkälken i förhållande till det övriga samhället.

Så här deltar du i valet av ordförande:

  • genom att hålla kontakt med dem som sitter i fullmäktige från ditt eget stift
  • genom att fundera fram och föreslå lämpliga kandidater
  • genom att delta i diskussionen gällande allt det som det är nödvändigt att beakta vid valet av förbundets ledare.

För att fullmäktige skall kunna träffa ett gott val kommer man att av ordförandekandidaterna som stöd för beslutsfattandet begära t.ex. följande material:

  • kandidaten presenterar sig själv och sin meritförteckning
  • uppgifter om kandidatens motivation att kandidera och kandidatens åsikter gällande aktuella frågor sedda ur förbundsmedlemmarnas synvinkel
  • övrigt material som kan behövas

Vid behov bör ordförandekandidaterna stå till förfogande också för val till ordförande för AKI, eftersom man till den uppgiften i allmänhet väljer någon av medlemsförbundens ordförande; detta för att möjliggöra ett effektivt ledarskap för förbundet. Medlemsförbund i AKI är Prästförbundet, Kantor-organistförbundet och Teologförbundet.

Val av ledamöter i styrelsen

Enligt stadgarna bör det i styrelsen finnas ledamöter från varje stift. Enligt förbundets plan för jämställdhet strävar man vid val av organ med många medlemmar till att andelen män eller kvinnor inte understiger 40 %.

Du kan delta i valet av styrelseledamöter genom att föreslå personer lämpliga som ledamöter i styrelsen. Du kan kontakta ditt eget stifts fullmäktigeledamöter eller valutskottet. För att jämställdhetsplanen skall kunna förverkligas vore det bra om man från varje stift kunde föreslå kandidater av olika kön. De som kandiderar till styrelsen bör likaså vara tillgängliga för uppdraget som ledamot i styrelsen för AKI.

Valutskottet bereder personvalen som äger rum vid fullmäktiges höstmöte. Uppgifter om kandidaterna ber vi att lämnas in till valutskottet senast 31.10. Adress: **@**.

Med hälsningar från prästförbundets valutskott

Jessica Högnabba (Borgå stift)
Pilvi Keravuori (Esbo stift)
Janne Keränen (Helsingfors stift)

------------------------------------------------

Nuvarande ledamöter i Prästförbundets styrelse


pdf liite

Nuvarande ledamöter i fullmäktige stiftsvis
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille