Teologiliiton tietosuojaseloste
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Teologiliiton tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Suomen teologiliitto ry jäsenrekisterissään kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen ja jäsenpalveluiden tarjoamisen toteuttamiseksi. Seloste on laadittu 25.5.2018. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia. Ajantasaisen version selosteesta löydät kotisivuiltamme.

 

1.  Rekisterinpitäjä

Suomen teologiliitto ry, Y-tunnus 2873722-3
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Yhteyshenkilö: Maarit Engström, (09) 4270 1502

2.  Rekisterin nimi

Suomen teologiliitto ry:n jäsenrekisteri

3.  Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään liiton jäsenten ja entisten jäsenten henkilötietoja.

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään jäsenyyden perustamiseksi sekä jäsenpalveluiden ja edunvalvonnan toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen, jäsenen suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tarjota tietoa ja markkinoida palveluitaan.

5.  Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä on tallennettu seuraavat tiedot:

Perustiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpuhelinnumero, jäsenlaji, liittymispäivä, työttömyyskassan jäsenyys ja -liittymispäivä, mahdollinen kaksoisjäsenyys, mobiilijäsenkortin tilaaminen, tiedot jäsenen suostumuksista henkilötietojen luovutuksiin

Palvelussuhdetiedot: työnantaja, tehtävänimike, palvelussuhteen laatu ja kesto, työaikamalli, sopimusala, tiedot mahdollisesta virka- tai työvapaasta tai maksuvapautuksesta

Koulutustiedot: tutkinto, oppilaitos, opintojen aloitus- ja päättövuosi

Järjestötoiminta: tiedot toimimisesta liiton luottamustehtävissä, alayhdistysjäsenyys, toimiminen luottamusmiehenä, tiedot liiton maksamista apurahoista, koulutuksiin osallistuminen

Jäsenmaksutiedot: maksut, maksutapahtuma ja -tapa, palkkatiedot, tieto jäsenmaksun työnantajaperinnästä

Yhteydenotto: liiton yhteydenotot jäseneen (esimerkiksi maksumuistutus)

6.  Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan useista lähteistä. Pääasiassa tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, mutta niitä saadaan myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOlta ja Kirkon työmarkkinalaitokselta. Tietoja saadaan myös Väestörekisteristä tai muulta vastaavalta osoite- ja yhteystietoja tarjoavalta palveluntarjoajalta.

7.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan tai voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille:

  • verottajalle jäsenmaksutiedot
  • muille viranomaisille, kun luovuttaminen on välttämätöntä viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi
  • Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO, mikäli olet kassan jäsen
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  • Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva
  • Danske Bank
  • liiton alayhdistykset

Lisäksi tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella myös tahoille, joita suostumus koskee.

Tietoja siirretään kolmansille, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät meidän toimeksiannostamme henkilötietoja. Liitto huolehtii käsittelyohjeiden antamisesta ja henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

8.  Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

9.  Henkilötietojen säilyttäminen ja rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja häviämiseltä on ryhdytty tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin sekä fyysisin, hallinnollisin että atk-pohjaisin toimin. Esimerkkinä mainittakoon, että manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain oikeuden saaneilla henkilöillä. Jäsenrekisteriohjelmaan ja muuhun digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen erikseen oikeutetuilla henkilöillä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tiedoista kopiot itselleen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista. Perustietonsa voi myös tarkastaa ja muuttaa itse jäsentietojen päivityssivulta. Kaikkia henkilötietoja ei voida kuitenkaan poistaa esimerkiksi lainsäädännön vaatimien säilytysvelvollisuuksien vuoksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä kuvatussa laajuudessa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut liitolle, jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Silloin kun käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus. Henkilötietoja ei suostumuksen peruuttamisen jälkeen käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

11. Valvontaviranomainen

Tietosuojasääntelyn noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutettu.

 

 


pdf liite

Teologiliiton tietoturvaseloste
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille