Työttömyysetuuksiin sekä lomauttamiseen on tehty väliaikaisia muutoksia poikkeustilan johdosta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työttömyysetuuksiin sekä lomauttamiseen on tehty väliaikaisia muutoksia poikkeustilan johdosta

Koronavirustilanteen vuoksi lainsäädäntöön on tehty useita määräaikaisia lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan. Keskeisimmät muutoksista on koottu tähän artikkeliin. 

Suurinta osaa poikkeuslainsäädännöstä on jatkettu vuoden 2020 loppuun. Ansiosidonnaisen enimmäismaksuaikalaskurin pysähtyminen lomautusten aikana kuitenkin päättyi 30.6.2020

Osaa väliaikaisista parannuksista on jatkettu vielä vuoteen 2021:
-500 euron suojaosa keikkantyön tai osa-aikaisen työn tuloille on voimassa työttömyysturvajaksoilla, joiden hakujakso on alkanut viimeistään 31.3.2021. 
-Liikkuvuusavustusta voi saada 2 tunnin (tavallisesti 3 tunnin) edestakaisen työmatkan sijaan työsuhteen alkaessa viimeistään 31.3.2021. Liikkuvuusavustusta voi anoa takautuvasti 3 kk ajalta. 
-Lomautetulta ei tutkita opintojen pää- tai sivutoimisuutta vuoden 2021 aikana. 

LÖYDÄT SELKEÄN KOONNIN VÄLIAIKAISISTA HELPOTUKSISTA TYÖTTÖMYYSTURVAAN TYJ:N SIVUILTA (tyj.fi)

Työssäoloehdon lyhentäminen

Normaalitilanteessa ansiopäivärahan saaminen työttömyys- tai lomautusajalta edellyttää, että henkilö on ennen työttömyyden alkamista ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa ja ollut yhtä pitkän ajan työttömyyskassan jäsen. Yrittäjien perheenjäsenillä työssäolo- ja jäsenyysedellytys ovat normaalisti 52 kalenteriviikkoa.

Määräaikaisen lain voimassaollessa työssäoloehdon täyttymiseen voi tietyin edellytyksin riittää 13 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä työttömyyskassan jäsenyysaikana. 13 viikon työssäolo- ja jäsenyysehtoa voidaan soveltaa palkansaajaan, jos

  • henkilöllä ei täyty normaali 26 viikon työssäoloehto,
  • hänelle on kertynyt vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta ja
  • ansiopäivärahan maksaminen alkaa 5.7.2020 mennessä.

Yrittäjien ei omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto voi vastaavin edellytyksin täyttyä jo 26 viikon työskentelyllä.

Koska kyse on poikkeussäännöksestä, tavanomaista lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta työssäoloehdon uudelleen täyttymisen seurannassa silloin, jos maksamisen enimmäisaika on vielä kesken.

 

Työttömyysetuuden maksaminen ilman omavastuuaikaa

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa normaalitilanteessa työssäoloehdon täyttymisen ja päivärahan perusteena olevan palkan määrittelyn jälkeen vasta viiden arkipäivän työttömyyttä vastaavan omavastuuajan jälkeen. Poikkeuksen on muodostanut lähinnä tilanne, jossa päivärahakauden enimmäisaika on alkamassa uudelleen vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä omavastuuaikaa ei käytännössä aseteta, vaan omavastuuajaksi katsotaan työnhakijaksi ilmoittautumisen tai uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeiset viisi arkipäivää, ellei tälle ole estettä (esim. lomautusta olisi vain kaksi päivää kerrallaan. Tässä tapauksessa omavastuuajaksi katsottaisiin viisi ensimmäistä lomautuspäivää). Lisäksi tältä viiden arkipäivän omavastuuajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon päivärahan hakijalla on oikeus.

Muutos on määräaikainen ja koskee kaikkia työttömyysetuuden hakijoita, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 16.3.-6.7.2020.

 

Työttömyysetuuden enimmäismaksuaika ei kulu lomautusajalla

Ansiopäivärahaa voidaan henkilön iästä ja työhistoriasta riippuen maksaa 300, 400 tai 500 päivältä. Maksamisen enimmäisajalla tarkoitetaan maksettuja etuuspäiviä, ei kalenteripäiviä. Jokainen maksettu täysi päiväraha kerryttää enimmäisaikalaskuriin yhden päivän.

Väliaikaisen lain myötä lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen ja ansiopäivärahaa maksetaan ajalta 16.3.2020-30.6.2020. Jos lomautus jatkuu 1.7.2020 lukien, maksettu ansiopäiväraha kuluttaa enimmäisaikalaskuria normaalitapaan.

Muutos koskee vain lomautettuja. Jos ansiopäivärahaa maksetaan lomautukseen rinnastettavan syyn, työttömyyden tai osa-aikatyön tekemisen perusteella, maksettava ansiopäiväraha kerryttää edelleen enimmäisaikalaskuria normaalisti.

 

Lomautusajalta oikeus ansioturvaan opintojen tai yritystoiminnan estämättä

Työttömyysetuuden maksaminen lomautusajalta edellyttää, että lomautettu ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja TE-toimisto antaa työnhakijan tilannetta koskevan työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle. Jos lomautettu on työssä ollessaan opiskellut tai harjoittanut yritystoimintaa, TE-toimisto on ennen lausunnon antamista selvittänyt, vaikuttaako toiminta työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä TE-toimisto ei tutki lomautetun harjoittamien opintojen tai yritystoiminnan luonnetta, vaan antaa kassalle suoraan lomautusta koskevan esteettömän lausunnon. Muutos on voimassa ajalla 1.4.-31.7.2020 ja koskee lomautettuja, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Jos lomautus jatkuu 1.8.2020 lähtien, TE-toimisto tutkii yrittäjyyden tai opintojen pää- tai sivutoimisuuden ja antaa asiasta kassalle uuden lausunnon oikeudesta työttömyysetuuteen 1.8.2020 lukien.

Muutos ei koske työttömiä tai esimerkiksi osa-aikatyön tekemisen vuoksi TE-toimistoon ilmoittautuvia, vaan näissä tilanteissa opintojen tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus tutkitaan, kuten ennenkin.

Jos lomautetulla on lomautusaikana tuloa yritystoiminnasta, tämä tulee ilmoittaa kassalle. Kassa maksaa tällöin ansiopäivärahan yritystulolla soviteltuna.

 

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen yksityisellä sektorilla

Lomautusilmoitusajan lyhentämistä koskeva muutos on voimassa yksityissektorilla 1.4.-30.6.2020 välisen ajan. Muutoksen myötä normaalitilanteessa käytettyä 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin useissa tapauksissa viiteen päivään. Tämä tarkoittaa, että jos työnantaja käyttää viiden päivän lomautusilmoitusaikaa, myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ennen lomautusta on viiden päivän mittainen.

Muutos ei koske työnantajana toimivaa valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Kelaa, Ahvenanmaan maakuntahallitusta, eikä evankelis-luterilaista tai ortodoksista kirkkoa. Lisäksi eräiden alojen työehtosopimuksissa voi olla tilapäisiä määräyksiä kolmen tai seitsemän päivän mittaisista lomautusilmoitusajoista ja sen myötä palkanmaksuvelvollisuudesta.

Omalla kohdalla käytetty lomautusilmoitusaika kannattaa huomioida, sillä lomautetun tulee käynnistää työnhaku TE-toimistossa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, jotta ansiopäivärahaan olisi oikeus heti lomautuksen alusta lähtien.

 

Lomautusoikeuden laajentaminen ja koeaikapurkua koskeva muutos

Normaalitilanteessa työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä. Väliaikaisella lakimuutoksella määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön voi lomauttaa, vaikka tämä ei toimisi vakituisen työntekijän sijaisena.

Samassa yhteydessä muutettiin väliaikaisesti myös koeaikaa koskevaa säännöstä niin, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Edellytyksenä on lisäksi, että tarjolla oleva työ on tuotannollisista, taloudellisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Muutokset ovat voimassa ajalla 1.4.-30.6.2020, eivätkä koske julkista sektoria, eli valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Kelaa, Ahvenanmaan maakuntahallitusta, eikä evankelis-luterilaista tai ortodoksista kirkkoa.

 

Yrittäjien työttömyysturva

Ansiopäivärahaa koskevaan lainsäädäntöön ei tehty muutoksia yrittäjien osalta. Ansiopäivärahan saaminen edellyttää edelleen, että yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on lyhytkestoista tai sivutoimista.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tartuntataudin vuoksi tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän, kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä, että yritystoiminta lopetetaan.

Työmarkkinatuen saamista koskeva lakimuutos on voimassa 30.6.2020 saakka ja sitä sovelletaan työmarkkinatukeen, jota maksetaan ajalta 16.3.2020-30.6.2020. Työmarkkinatukea maksaa Kela.

 

Lähde: Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille