Opiskelijoiden usein kysyttyä koronatilanteessa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Opiskelijoiden usein kysyttyä koronatilanteessa

Kuva auringonkukkapellosta.

 

Kesätyöni peruttiin sillä seurakunta ei järjestä ollenkaan leirejä. Onko toimittu oikein?

Työantajan tekemät päätökset ovat sitovia. Tapauksessasi sillä on merkitystä, että oletko virkasuhteinen tai työsuhteinen. Virkasuhde syntyy työnantajan yksipuolisella hallintopäätöksellä, joten sitä ei muodostu ennen kuin työnantaja on antanut viranhoitomääräyksen. Virkasuhteeseen ei siis ole oikeutta, jos työnantaja on päättänyt keskeyttää viranhoitomääräyksen valmistelun. Jos taas virkamääräys on annettu, sitä ei voi perua.

Työsuhteen osalta on toisin. Suullinen sopimus sitoo työnantajaa yhtä lailla kuin kirjallinenkin. Jos työsuhteesta on sovittu esimerkiksi sähköpostitse, työnantaja on tullut sidotuksi työsuhteeseen, vaikka varsinaista työsopimusta ei olisikaan vielä allekirjoitettu. Jos työnantaja peruuttaa sovitun työsuhteen, se voi joutua korvaamaan peruutuksen työntekijälle.

Täysin yksiselitteinen asia on, että palvelussuhde alkaa, jos työsopimus on allekirjoitettu tai jos viranhoitomääräys on annettu. Työnantaja ei voi enää vetäytyä antamastaan sitoumuksesta tai tekemästään hallintopäätöstä. Tällöin työnantajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin lomauttaa työntekijä, jos työtä ei enää ole tarjolla.

Todennäköisesti kohdallasi ei ole toimittu oikein. Kannattaa ottaa yhteyttä liittoon **@** ja selvittää onko tapauksessasi mahdollista vaatia seurakunnalta korvausta asiattomasta töiden perumisesta.

 

Miten koronavirus vaikuttaa kesätöihin? 

Jo solmittua työsopimusta tai virkamääräystä ei saa perua. Yhteistoimintaneuvottelut ja lomauttaminen saattavat koskettaa silti myös kesätyöntekijää. Lomautettuna ei ole työntekovelvoitetta eikä toisaalta palkkaa makseta. Lomautettuna voi hakea muita töitä. 

 

En ole saanut opintoja etenemään koronavirustilanteessa. Joudunko palauttamaan opintotukea?

Jos opinnot eivät edisty tavoitevauhdissa, koronatilanne on hyväksyttävä syy opintojen viivästymiselle. Opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta. Jos enimmäisopintotuki kuukaudet ovat jo käytetty, voi hakea toimeentulotukea. Poikkeustilanteessa opintolainaa ei ole pakko nostaa edes kesäkuukausina ollakseen oikeutettu toimeentulotukeen.  Mikäli opintolainan on kuitenkin nostanut, sen katsotaan olevan käytettävissä olevaa tuloa. Tämä linjaus olisi voimassa seuraavan lukukauden alkuun. 

Poikkeustilanteessa toimeentulotukea myönnettäessä uudelle asiakkaalle vain pankkitilillä oleva käteinen huomioidaan suoraan käytettävissä olevana omaisuutena. Omaisuuden realisointia ei ole tarpeen edellyttää uudelta asiakkaalta heti. Toimeentulotukitarpeen pitkittyessä yli kolmen kuukauden realisointia voidaan edellyttää normaalien soveltamiskäytäntöjen mukaisesti. 

 

Lisää tietoa: www.stm.fi/toimeentulotuki 

https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya 

 

Miten kesätyöhakujen ja työhaastattelujen käy, kun työnantajat siirtyvät etätyöpainotukseen?  

Kesätöitä kannattaa hakea normaalisti ja haastatteluissa noudattaa työnantajan ohjeita. Kaikki työ ei ole pysähtynyt koronaviruksen myötä. 

 

En ole vielä aloittanut kesätyöpaikassani. Voiko työnantaja perua kesätyösopimukseni jo ennen töiden alkua vedoten koronakriisin vaikutuksiin? 

Jo solmittua työsopimusta tai virkamääräystä ei saa perua. Se on molemminpuolisesti sitova tässä tilanteessa. 

 

Olen koeajalla. Voiko työnantaja purkaa kesätyösopimukseni koeajan kuluessa vedoten koronakriisin vaikutuksiin? 

Jos työsopimuksessa on sovittu koeajasta, kumpikaan osapuoli ei voi purkaa työsopimusta koeajan perusteella ennen kuin työnteko on aloitettu. Normaalisti koeaikapurku on mahdollinen vain työntekijästä johtuvista syistä. 

 

Voiko työnantaja purkaa tai irtisanoa kesätyösopimukseni koeajan päätyttyä vedoten koronakriisin vaikutuksiin? 

Koeajan päättymisen jälkeen työsuhde voidaan päättää vain joko irtisanomalla (=työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen), purkamalla (=työsuhde päättyy välittömästi) tai sopimalla. Purkaminen liittyy aina työntekijän vakaviin laiminlyönteihin tai rikkeisiin ja ei siten tule korona-asioissa kyseeseen. Jäljempänä olevien vastausten yhteydessä otetaan kantaa irtisanomiseen ja sopimiseen. 

 

Sopimukseni on määräaikainen, voiko työantaja purkaa tai irtisanoa sen vedoten koronakriisin vaikutuksiin? 

Usein kesätyösopimukset sovitaan kestoltaan määräaikaisiksi. Määräaikaista työsopimusta ei voida pääsääntöisesti lainkaan irtisanoa, ellei tällaisesta mahdollisuudesta ole erikseen sovittu työsopimuksessa. Jos tällainen sopimusehto työsopimuksesta löytyy, tarvitsee työnantaja joka tapauksessa työsopimuksen päättämiselle työsopimuksen mukaisen perusteen (=työsopimuksen mukaisen työn olennainen ja pysyvä väheneminen tuotannollisesta, taloudellisesta tai toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuvasta syystä). 

 

Sopimukseni on toistaiseksi voimassa oleva, voiko työantaja purkaa tai irtisanoa sen vedoten koronakriisin vaikutuksiin? 

Jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, se voidaan irtisanoa jo ennen työnteon alkamista tai sitten työsuhteen aikana. On syytä korostaa, että työnantaja tarvitsee joka tapauksessa työsopimuksen päättämiselle työsopimuksen mukaisen perusteen (=työsopimuksen mukaisen työn olennainen ja pysyvä väheneminen tuotannollisesta, taloudellisesta tai toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuvasta syystä). 

 

Sopimukseni on ns. nollatuntisopimus. Voiko työnantaja pitää sopimuksen voimassa mutta olla tarjoamatta minulle töitä? 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työntekijällä on oikeus pyytää, että työsopimuksen vähimmäistuntimäärä muutetaan vastaamaan toteutunutta tuntimäärää, jos säännöllinen työaika on puolen vuoden ajan ollut minimityötunteja enemmän. Työnantajan on perusteltava kirjallisesti, jos se katsoo, ettei työvoiman tarve ole lisääntynyt. Jos työsopimusta muutetaan, on työnantaja velvollinen tarjoamaan työsopimuksen mukaisen tuntimäärän. 

Mikäli edellä tarkoitettua vakiintumista ei ole tapahtunut, voidaan olla tilanteessa, jossa työtunteja ei enää tarjota. Työnantajalta toivotaan kuitenkin joustoa ja reilua peliä näissä tilanteissa. Mikäli työtä ei käytännössä ole enää tarjolla, on työnantajan syytä toteuttaa työsopimuksen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. 

 

Työnantajani ehdotti kesätyösopimuksen purkamista sopimuksella. Voiko niin tehdä ja onko minun suostuttava? 

Työsuhteen aikana ja myös ennen työnteon aloittamista työnantaja ja työntekijä voivat sopia sekä määräaikaisen että toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen päättämisestä sopimuksella. Työsuhteen päättösopimus on vapaaehtoinen eli sopiminen edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Kukaan ei voi siis pakottaa sinua suostumaan päättösopimuksen allekirjoittamiseen. Lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä päättösopimuksista, joten sopimuksen sisältö on pitkälti osapuolten vapaasti määriteltävissä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla etukäteen ennen sopimuksen tekemistä yhteydessä liiton palvelussuhdeneuvontaan. 

Sopimus työsuhteen päättämisestä vaikuttaa työntekijän oikeuteen saada työttömyyspäivärahaa. Pääsääntöisesti päättösopimus johtaa 90 päivän mittaiseen karenssiin työttömyyspäivärahan saannissa, jos sinulla ylipäätään olisi oikeus työttömyysetuuksiin. Jos olet päätoiminen opiskelija, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin tämä koskee myös opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi tai olet lähellä valmistumista, sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuksin ja silloin ei kannata sopia päättämisestä. Opiskelun pää- tai sivutoimisuudesta voi kysyä TE-toimistosta. 

 

Voidaanko minut kesätyöntekijänä lomauttaa?

Tuoreen 1.4.2020 voimaan tulleen määräaikaisen lakimuutoksen (voimassa 30.6.2020 asti) seurauksena työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos koskee jo ennen lain voimaan tuloa solmittuja työsopimuksia. 

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. 

Muutos koskee yksityistä sektoria, eli sitä ei sovelleta, jos työnantaja on valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, evankelisluterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko. 

Lomautusajan työttömyysetuuksista saa lisätietoja työttömyyskassa Erkon kotisivuilta osoitteesta www.erko.fi

 

Saanko irtisanoa itseni lomautuksen aikana? Saako työnantaja irtisanoa minut lomautuksen aikana? 

Lomautus ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Työntekijällä on siis oikeus tehdä toinen työsopimus lomautuksen ajaksi. Työntekijä ei kuitenkaan saa rikkoa laissa olevaa kilpailukieltoa tai aiheuttaa suoranaista vahinkoa työnantajalleen. Työntekijä ei lomautuksen aikana myöskään saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Uudesta vastaanotetusta työstä on 5 päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa lomautetun nopean töihin paluun lomautustyöpaikkaan. Työnantajallasi on velvollisuus tiedottaa toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättymisestä 7 päivää etukäteen. 

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Tällöin työntekijällä on vain mahdollisuus irtisanoa työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattaen. 

Työnantaja tarvitsee myös lomautusaikana irtisanomiselle työsopimuslain mukaisen perusteen (=työsopimuksen mukaisen työn olennainen ja pysyvä väheneminen tuotannollisesta, taloudellisesta tai toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuvasta syystä). 

 

Mitä palkkaa/tukea saan lomautuksen aikana, jos olen lukuvuoden opiskelijana? Voinko saada työttömyyskassasta rahaa lomautuksen aikana?

Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun opintoja ei tutkita TE-toimistossa. 

Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. 

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ. 

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti. 

Lisätietoja tästä asiasta saat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta (www.erko.fi). 

 

Voinko saada työttömyyskassasta rahaa, jos kesätyösopimukseni puretaan tai irtisanotaan?

Jos olet päätoiminen opiskelija, kassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä koskee myös mm. opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi on sen sijaan sivutoimista ja kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiopäivärahaa sen maksamisedellytysten täyttyessä. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon, ovatko opintosi pää- vai sivutoimisia. Omat edellytykset ansiopäivärahan maksuun kannattaa silti aina tarkistaa.

Jos kuulut työttömyyskassaan ja olet jo valmistunut, voit saada työsuhteen päätyttyä työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sen maksamisedellytysten täyttyessä. 

Jos sinut irtisanotaan, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi TE-toimistoon työnhakijaksi (https://www.te-palvelut.fi/te/fi/), sillä työttömyyskorvausta ei makseta takautuvasti. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyyskassasta hakemuksen perusteella. Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit sivutoimisena opiskelijana ja valmistuneena hakea päivärahaa Kelasta. 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille