Kirkon akateemiset AKIn tietosuojaseloste
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon akateemiset AKIn tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja. Seloste koskee myös AKI ry:n jäsenliittojen Suomen kirkon pappisliiton, Suomen kanttori-urkuriliiton sekä Suomen teologiliiton toimintaa.

Seloste on laadittu 25.10.2019 ja päivitetty 3.4.2020. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia. Ajantasaisen version selosteesta löydät kotisivuiltamme.

1.  Rekisterinpitäjä

Kirkon akateemiset AKI ry. Y-tunnus 1936189-3

Rautatieläisenkatu 6

00520 Helsinki

Tietosuojavastaava: Ilari Huhtasalo / p. 09 4270 1513

3.  Rekisteröidyt

Käsittelemme liiton jäsenten, entisten jäsenten ja potentiaalisten jäsenten henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään rekisterinpitäjän työntekijöiden henkilötietoja.

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja kolmella perusteella: lakisääteisen velvollisuuden perusteella, jäsenen suostumuksella tai perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Käytämme keräämiämme tietoja pääasiallisesti jäsenpalveluiden tuottamiseen ja edunvalvontatyöhön. Henkilötietojen käsittely perustuu jäsenyyteen, eli jäsenen ja liiton väliseen sopimukseen.

Toinen keräämiemme henkilötietojen käyttötarkoitus on AKIn ja sen perusliittojen palveluiden markkinointi. Tältä osin tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun markkinoida palvelujaan. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Oikeutetun etumme perusteella käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja myös palvelujen kehittämiseksi, esimerkiksi järjestelmien tietoturvan varmistamiseksi

Kolmanneksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvollisuuksien nojalla, esimerkiksi pystyäksemme toteuttamaan viranomaisten tietopyyntöjä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia tietoja:

Perustiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpuhelinnumero, jäsenlaji, jäsennumero, liittymispäivä, työttömyyskassan jäsenyys ja -liittymispäivä, mahdollinen kaksoisjäsenyys, hiippakunta, mobiilijäsenkortin tilaaminen, tiedot jäsenen suostumuksista henkilötietojen luovutuksiin

Palvelussuhdetiedot: työnantaja, tehtävänimike, palvelussuhteen laatu ja kesto, työaikamalli, sopimusala, tiedot mahdollisesta virka- tai työvapaasta tai maksuvapautuksesta

Koulutustiedot: tutkinto, oppilaitos, opintojen aloitus- ja päättövuosi

Järjestötoiminta: tiedot toimimisesta liiton luottamustehtävissä, alayhdistysjäsenyys, toimiminen luottamusmiehenä, tiedot liiton maksamista apurahoista, koulutuksiin osallistuminen

Jäsenmaksutiedot: maksut, maksutapahtuma ja -tapa, palkkatiedot, tieto jäsenmaksun työnantajaperinnästä

Yhteydenotto: liiton yhteydenotot jäseneen (esimerkiksi maksumuistutus)

Verkkopalveluiden käyttö: salasana, evästeet

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi on tarpeellista.

Säilytämme lainsäädännöllisen velvoitteen vuoksi eronneiden jäsenten henkilötunnusta, nimeä, postiosoitetta sekä liiton ja työttömyyskassan jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohtia niin kauan kuin laki velvoittaa. Tämän lisäksi säilytämme markkinointitarkoituksessa eronneiden jäsenten sähköpostiosoitteen.  Myös suoramarkkinoinnin kieltäneiden sähköpostiosoite säilytetään, jotta suoramarkkinointikieltoa voidaan noudattaa.

Markkinointirekisterin osalta säilytetään nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tieto siitä, minkä perusliiton mahdollinen jäsen on kyseessä.

7.  Henkilötietojen kerääminen ja säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan useista lähteistä. Pääasiassa keräämme tiedot rekisteröidyltä itseltään, mutta niitä saadaan myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOlta ja Kirkon työmarkkinalaitokselta. Lisäksi tietoja saadaan myös Väestörekisteristä tai muulta vastaavalta osoite- ja yhteystietoja tarjoavalta palveluntarjoajalta lain sallimassa laajuudessa. Markkinointirekisteriin voidaan kerätä tietoa myös julkisilta verkkosivuilta ja muista julkisista lähteistä.

8.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan tai voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Tietoja luovutetaan:

  • Verottajalle jäsenmaksutiedot
  • muille viranomaisille, kun luovuttaminen on välttämätöntä viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi
  • Neuvottelu- ja edunvalvontajärjestöille (JUKO, AKY, YTN) sekä neuvottelujärjestöjen luottamusmiehille
  • Erityiskoulutettujen työttömyyskassalle, mikäli olet kassan jäsen
  • vakuutusyhtiö Turvalle
  • Danske Bankille
  • liiton alayhdistyksille
  • Diakonian tutkimuksen seuralle

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa myös yhteistyökumppaneillemme, jos heille antamamme toimeksianto vaatii henkilötietojen käsittelyä. Tällöin liitto antaa henkilötietojen huolellisesta käsittelystä ohjeet. Lisäksi tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella myös tahoille, joita suostumus koskee.

9.  Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, jos toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppani on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle tai käyttää palvelunsa toteuttamiseen näiden alueiden ulkopuolelle sijoittautunutta. Näissä tapauksissa annamme kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä.

10.  Henkilötietojen säilyttäminen ja rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja häviämiseltä on ryhdytty tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin sekä fyysisin, hallinnollisin että atk-pohjaisin toimin. Esimerkkinä mainittakoon, että manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain oikeuden saaneilla henkilöillä. Jäsenrekisteriohjelmaan ja muuhun digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen erikseen oikeutetuilla henkilöillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tiedoista kopiot itselleen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista. Perustietonsa voi myös tarkastaa ja muuttaa itse jäsentietojen päivityssivulta. Kaikkia henkilötietoja ei välttämättä voida kuitenkaan poistaa esimerkiksi lainsäädännön vaatimien säilytysvelvollisuuksien vuoksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä kuvatussa laajuudessa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut liitolle, jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Silloin kun käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus. Henkilötietoja ei suostumuksen peruuttamisen jälkeen käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Markkinointirekisterissä olevat voivat kieltää suoramarkkinoinnin tai pyytää poistamaan tietonsa. Jäsenrekisteriin rekisteröidyt voivat kieltää yhteystietojensa käytön sekä pyytää tietojen poistamista.

12. Evästeet

Kirkon akateemiset AKI ry:n sekä perusliittojen (Pappisliitto, Kanttori-urkuriliitto sekä Suomen teologiliitto) verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivu lähettää käyttäjän laitteelle ja tallentaa käyttäjän selaimeen käyttäjän selatessa verkkosivustoa. Kun käyttäjä palaa uudelleen samalle verkkosivulle, verkkosivu voi hakea evästeeseen tallennetut tiedot, jolloin verkkosivu saa tiedot käyttäjän aiemmista toimista verkkosivulla.

Vieraillessasi verkkosivuillamme laitteeseesi voidaan tallentaa eväste verkkosivustomme käytön helpottamiseksi. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksia. Tämä voi kuitenkin hidastaa verkkosivujen toimintaa ja jopa estää pääsyn joihinkin sen osiin. Kun käytät verkkosivujamme ja hyväksyt evästeiden käytön asetuksissasi, tätä pidetään nimenomaisena suostumuksenasi evästeiden käyttöön.

13. Valvontaviranomainen

Tietosuojasääntelyn noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutettu.

 

Jäsenille
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Elokuu Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille