Kanttorin tehtävät ja tehtävien vaativuus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin tehtävät ja tehtävien vaativuus

Liitosta kysytään usein tukea tehtävänkuvausten laatimiseen sekä kanttorin tehtävien ja työnjaon määrittelemiseen. Hallituksen asettama työryhmä on laatinut jäsenille ohjeistuksen näihin tilanteisiin, joita palkkausjärjestelmäuudistus ja seurakuntien rakennemuutos ovat lisänneet. Työryhmän jäseninä olivat Mikael Helenelund, Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen, Maaret Manni-Korpi ja Annamari Jokinen.

Ohjeistuksen tavoitteena on antaa liiton jäsenille

  • valmiuksia käydä palkkausjärjestelmän mukaisia tehtävänkuvauskeskusteluja esimiesten kanssa
  • tukea oman tehtävän kehittämiseen ja harkinnanvaraisen palkanosan edellyttämien tavoitteiden asettamiseen
  • valmiuksia osallistua kanttorin viran johtosäännön laatimiseen
  • valmiuksia osallistua kanttorien työnjaon suunnitteluun
  • välineitä selostaa seurakunnan päättäjille omaan tehtävään ja sen vaativuuteen liittyviä asioita

Ohjeistus on jäsennelty palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuuden arviointimääräysten mukaisesti, jotta sitä voidaan tarvittaessa käyttää käsikirjana etsittäessä vastauksia palkkausjärjestelmän synnyttämiin kysymyksiin. Ohjeistuksessa kuvataan kanttorin tehtävää kuitenkin  laajemmin kuin tehtävänkuvaukseen on mahdollista kirjoittaa.

Lähtökohtana on, että kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa, mikä edellyttää pitkää koulutusta ja asiantuntijatyölle ominaista toimenkuvaa. Virkoja on kolmea eri tasoa ja niihin pätevöitymiseen on määritelty eritasoiset opinnot ja tutkinnot. Tällä on yleisesti ottaen vastaavasti vaikutusta myös tehtävän vaativuuteen. Tehtävän edellyttämän koulutustason lisäksi merkittäviä tehtävän vaativuuteen vaikuttavia seikkoja ovat esimiestehtävät sekä seurakunnan ainoana kanttorina toimiminen.

Ohjeistuksella ei ole tarkoitus antaa sitovia määräyksiä vaan avata kanttorin virkaan liittyviä näkökohtia ja muistuttaa huomioon otettavista asioista kanttorin virkaa koskevia päätöksiä tehtäessä. Tavoitteena on myös se, että tehtävän vaativuuden arvioinnissa musiikilliset vaativuusalueet tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi.

Ohjeistus on jäsenten luettavissa tämän sivun alasivulta, johon linkki alla.