AKIn toimintakertomus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn toimintakertomus 2018

Toimintakertomus on käsitelty AKIn valtuustossa 2. - 9.4.2019.  Kertomuksessa esitetään AKIn ja sen perusliittojen toiminta suhteessa vuodelle 2018 vahvistettuihin toimintasuunnitelmiin. Kertomuksen liitetiedot koskevat koko AKI-yhteisöä.
 


AKIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

 

 1. Yleistä

Liiton toimintaa ovat vuoden 2018 aikana ohjanneet vuosiksi 2015–2018 hyväksytty tulevaisuusasiakirja sekä AKI-yhteisön perustoimintakuvaus. Luottamusmiestoiminta on pohjautunut vuosiksi 2016–2018 hyväksyttyyn luottamus­miesstrategiaan. Liiton viestintää on ohjannut vuosiksi 2015–2018 hyväksytty viestintästrategia. Toiminnassa ja edunvalvonnassa on noudatettu vuonna 2006 hyväksyttyä tasa-arvosuunnitelmaa, vuonna 2016 hyväksyttyjä kirkkopoliittisia ja koulutus- ja työvoimapoliittisia linjauksia sekä vuonna 2017 hyväksyttyjä yhteiskuntapoliittisia linjauksia.

 1. Liiton hallinto

2.1. Valtuusto

Valtuuston vaali toimitettiin Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton osalta normaalissa järjestyksessä tammi-helmikuussa ja Teologiliiton osalta täydennysvaalina lokakuussa. Äänestysprosentti Kanttori-urkuriliiton osalta oli 30,6 (21,6 vuonna 2014), Pappisliiton osalta 32,8 (18,3) ja Teologiliiton osalta 30,5. Uusia valtuutettuja oli 32/45 eli 71 %.

Valtuuston kokoukset pidettiin kaksipäiväisinä huhtikuussa ja marraskuussa. Kevätkokouksessa läsnäoloaste oli 38/40 eli 95 % (93 % vuonna 2017) ja syyskokouksessa 41/45 eli 91 % (80 %).

Toimintavuoden aikana valtuusto hyväksyi sääntömääräisten asioiden lisäksi liiton tulevaisuusasiakirjan, viestintästrategian, luottamusmiesstrategian ja yhdenvertaisuuslinjaukset sekä muutti kirkkopoliittista asiakirjaa.

2.2. Hallitus

Hallitus kokoontui suunnitelmakauden aikana 14 kertaa. Läsnäoloaste hallituksen kokouksissa oli 91 % (90 % vuonna 2017).

2.3. Toimikunnat ja työryhmät

Liitossa työskentelivät suunnitelmakauden aikana seuraavat pysyvät toimikunnat:

 • Cruxlehden toimituskunta, joka vastasi lehden toimituksellisesta linjasta sekä sisällön kehittämisestä.
 • Viestintätoimikunta, joka kehitti liiton viestintää.
 • Järjestöjen neuvottelukunta, jonka tehtävänä oli hyväksyä liiton puolesta kristillisten järjestöjen työehtosopimus sekä päättää sopimuksen neuvottelutavoitteista.

Lisäksi liitossa työskentelivät seuraavat tilapäiset työryhmät:

 • Tulevaisuustyöryhmä, joka laati tulevaisuusasiakirjan vuosille 2019–2022.
 • Yhdenvertaisuustyöryhmä, joka laati liiton yhdenvertaisuuslinjaukset.
 • Vaalilautakunta, joka toteutti valtuuston vaalin vuosille 2018–2021.
 • Vaalilautakunta, joka toteutti valtuuston täydennysvaalin vuosille 2018–2021.
 1. Jäsenhankinta ja jäsenpito

Liiton jäsenmäärä laski 199 jäsenellä (laski 12 jäsenellä vuonna 2017) 5 498 (5 697) jäseneen. Laskua jäsenmäärässä oli 3,5 % (0,2 %). Valmistuneiden työikäisten jäsenten määrä laski 58 jäsenellä (nousi 3 jäsenellä) 3 187 (3 245) jäseneen. Laskua valmistuneiden työikäisten jäsenten määrässä oli 1,8 % (kasvua 0,1 %).

 1. Neuvottelutoiminta

Liiton jäsenten sopimusneuvottelutoimintaa hoitivat neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN, joihon liitto kuului yhteistyöjärjestö Vakava ry:n kautta. Liitto neuvotteli myös omissa nimissään olevaa kristillisiä järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Liitto osallistui kirkon sektorin sopimusneuvotteluihin JUKOn kautta Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kirkon alan unionin ja Kirkon alat ry:n kanssa. Liiton asiantuntijat osallistuivat neuvotteluihin Kirkon työmarkkinalaitoksen pääryhmässä sekä kuudessa pääryhmän alaisessa työryhmässä. Uusi virka- ja työehtosopimus neuvoteltiin ajalle 1.2.2018–31.3.2020.

Liitto neuvotteli kristillisiä järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta PALTAn ja Kirkon alat ry:n kanssa. Uusi työehtosopimus neuvoteltiin ajalle 1.2.2018–31.1.2021. Vuoden 2020 palkkaratkaisusta neuvotellaan 30.9.2019 mennessä.

Luottamusmiesten rekrytointeja näitä vailla oleviin seurakuntiin ja järjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana. Luottamusmiehiä koulutettiin liiton uuden luottamusmies­strategian käyttöön liiton omilla luottamusmieskursseilla. Liiton asiantuntijat toimivat paikallisten neuvottelujen tukena.

 1. Vaikuttamistoiminta

Liiton vaikuttamistoimintaa ohjasivat vuonna 2006 hyväksytty tasa-arvosuunnitelma sekä vuonna 2016 hyväksytyt kirkkopoliittinen asiakirja ja koulutus- ja työvoimapoliittinen asiakirja sekä vuoden 2017 aikana laadittiin yhteiskuntapoliittinen asiakirja. Vuoden 2006 tasa-arvosuunnitelman korvasi valtuuston syksyllä hyväksymä yhdenvertaisuusasiakirja.

Liitto edisti tavoitteitaan osallistumalla Akavan järjestötoimikunnan, koulutus- ja työvoimapoliittisen toimikunnan, työelämätoimikunnan sekä eläkepoliittisen työryhmän työskentelyyn.

Kirkolliskokousedustajia tavattiin kirkolliskokouskausien yhteydessä ja heitä tiedotettiin liiton tavoitteista. Kirkon ja oppilaitosten johtajia ja asiantuntijoita tavattiin vuoden mittaan erityisissä tilanteissa.

Erityisenä vaikuttamisen kohteena vuonna 2018 oli työaikalain valmistelu. Liiton työntekijät tapasivat asiasta useita kansanedustajia. Liitto kutsuttiin kuultavaksi eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokuntaan.

 1. Koulutustoiminta

Liitto osallistui JUKOn luottamusmieskurssien toteutukseen kouluttamalla kirkon sektorin luottamusmiehiä kursseilla. JUKO järjesti keväällä kaksi kaksipäivästä kurssia kaikille jukolaisille luottamusmiehille. Liitto järjesti syksyllä kaksi omaa kirkon sektorin luottamusmieskurssia sekä Vakava ry:n nimissä yhden luottamusmieskurssin yhteistyössä Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoiden kanssa.

Liitto järjesti tammikuussa Kirkon johtamisforumin yhdessä Kirkkopalvelujen, Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon alojen kanssa. Uutta johtamisforumia ryhdyttiin suunnittelemaan vuodelle 2020.

Vuoden aikana toteutettiin kaksi uutta jäsenkoulutusta: yksi kirkossa työskenteleville lähiesimiehille ja toinen niille, jotka haluavat kehittää urasuunnittelun ja työnhaun valmiuksiaan.

 1. Tutkimustoiminta

Laaja jäsentutkimus varsinaisten jäsenten osalta toteutettiin tammi-helmikuussa. Edellisen kerran laaja tutkimus toteutettiin vuonna 2014. Tutkimukseen vastasi 858 jäsentä (724 jäsentä vuonna 2014). Vastausprosentti tutkimukseen oli 26,0 (25,1).

Teologian ja kirkkomusiikin alan työttömyysastetta seurattiin kuukausittaisella työttö­myysseurannalla. Vuositasolla seurattiin teologian ja kirkkomusiikin alojen perus- ja jatkokoulutuksen sekä täydennyskoulutustutkintojen toteutumista.

 1. Viestintä

Crux-lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Painetun lehden lisäksi jäseniä tiedotettiin sähköpostitse lähetettävällä uutiskirjeellä sekä Facebook- ja Twitter-postauksilla. Tiedotusta varten liitto ylläpiti omia ja jäsenliittojen verkkosivuja.

Keskeisimmät kannanotot sekä nimitysuutiset välitettiin valtakunnan eri medioihin sekä Facebookiin ja Twitteriin.

Jäsenten keskustelualueena toimivat Facebook-ryhmät Akitaattori ja AKIn luottamusmiehet.

Jäsenmarkkinoinnissa käytettävien esitteiden uudistus saatettiin päätökseen toimintakaudella.

 1. Järjestötoiminta ja AKIn ulkosuhteet

Liitto kuului jäsenenä keskusjärjestö Akavaan sekä yhteistyöjärjestö Vakavaan, jonka kautta liitto on järjestäytynyt neuvottelujärjestö JUKOon ja YTN:ään. Lisäksi liitto kuului Akavalaiset yrittäjät AKYyn.

Liitto oli myös Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n, A-Lomat ry:n, Kirkkopalvelut ry:n sekä Veronmaksajien Keskusliiton jäsen.

Jäsenten työttömyysvakuuttajana toimi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Er­ko. Muut jäsenvakuutuspalvelut tuotti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva.

Liitolla oli edustaja Akavan ja Vakavan hallituksessa, Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa, Akavan järjestötoimikunnassa ja eläkepoliittisessa työryhmässä sekä varaedustaja Akavan koulutus- ja työvoimapoliittisessa toimikunnassa.

Liitto osallistui JUKOn hallituksen työskentelyyn puhe- ja läsnäolo-oikeudella. JUKOn kirkon neuvottelukunnassa liitolla oli puheenjohtajan paikka sekä neljä jäsenen paikkaa.

Liitolla oli edustansa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon hallituksessa sekä JUKOn kautta Kirkon eläkerahaston johtokunnassa.

 1. Henkilöstö

Liitto työllisti toimintavuoden aikana 12 eri henkilöä, yhteensä 9,3 henkilötyövuotta. Toimiston vakinaista kokoonpanoa täydennettiin perusliittojen tarpeita täyttävillä projektityöntekijöillä.

 1. Talous

Liitto rahoitti toimintansa jäsenliitoilta kerätyillä jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli 462 euroa kutakin perusliiton täyttä jäsenmaksua maksavaa jäsentä kohden, kuitenkin 231 euroa ensimmäisen 50 jäsenen osalta.

 


pdf liite

Kertomus AKIn ja sen perusliittojen toiminnasta vuodelta 2018

Toimintakertomus liitteineen pdf-tiedostona sivun alalaidassa.

Kanttori-urkuriliiton toimintakertomus 2017

Pappisliiton toimintakertomus 2017

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille