AKIn toimintakertomus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn toimintakertomus 2017

Toimintakertomus on käsitelty AKIn valtuustossa 2. - 3.5.2018.  Kertomuksessa esitetään AKIn ja sen perusliittojen toiminta suhteessa vuodelle 2018 vahvistettuihin toimintasuunnitelmiin. Kertomuksen liitetiedot koskevat koko AKI-yhteisöä.
 


KERTOMUS AKI R.Y.:N TOIMINNASTA VUODELTA 2017

YLEISTÄ

Liiton toimintaa ovat vuoden 2017 aikana ohjanneet vuosiksi 2015–2018 hyväksytty tulevaisuusasiakirja sekä AKI-yhteisön perustoimintakuvaus. Luottamusmiestoiminta on pohjautunut vuosiksi 2016–2018 hyväksyttyyn luottamus­miesstrategiaan. Liiton viestintää on ohjannut vuosiksi 2015–2018 hyväksytty viestintästrategia. Toiminnassa ja edunvalvonnassa on noudatettu vuonna 2006 hyväksyttyä tasa-arvosuunnitelmaa sekä vuonna 2016 hyväksyttyjä kirkkopoliittisia ja koulutus- ja työvoimapoliittisia linjauksia.

LIITON HALLINTO

2.1. Valtuusto

Valtuustolla oli toimikautensa viimeinen toimintavuosi. Valtuuston kokous pidettiin yksipäiväisenä huhtikuussa ja kaksipäiväisenä marraskuussa. Kevätkokouksessa läsnäoloaste oli 37/40 eli 92,5 % (92,5 % vuonna 2016) ja syyskokouksessa 32/40 eli 80 % (92,5 %).

Toimintavuoden aikana valtuusto hyväksyi sääntömääräisten asioiden lisäksi liiton yhteiskuntapoliittisen asiakirjan.

2.2. Hallitus

Hallitus kokoontui suunnitelmakauden aikana yksitoista kertaa. Läsnäoloaste hallituksen kokouksissa oli 90,0 % (93,0 % vuonna 2016).

2.3. Toimikunnat ja työryhmät

Liitossa työskentelivät suunnitelmakauden aikana seuraavat pysyvät toimikunnat:

  • Cruxlehden toimituskunta, joka vastasi lehden toimituksellisesta linjasta sekä sisällön kehittämisestä.
  • Viestintätoimikunta, joka kehitti liiton viestintää.
  • Järjestöjen neuvottelukunta, jonka tehtävänä oli hyväksyä liiton puolesta kristillisten järjestöjen työehtosopimus sekä päättää sopimuksen neuvottelutavoitteista.

Lisäksi liitossa työskentelivät seuraavat tilapäiset työryhmät:

  • Tulevaisuustyöryhmä, joka on työskennellyt tulevaisuusasiakirjan laatimiseksi vuosille 2019–2022.
  • Yhteiskuntapoliittinen työryhmä, joka laati liiton yhteiskuntapoliittisen asiakirjan.
  • Vaalilautakunta, joka työskenteli valtuuston vaalin toimittamiseksi vuosille 2018–2021.

JÄSENHANKINTA JA JÄSENPITO

Liiton jäsenmäärä laski 12 jäsenellä (nousi 38 jäsenellä vuonna 2016) 5 697 (5 709) jäseneen. Laskua jäsenmäärässä oli 0,2 % (kasvua 0,7 %). Valmistuneiden työikäisten jäsenten määrä nousi 3 jäsenellä (nousi 15 jäsenellä) 3 245 (3 242) jäseneen. Kasvua valmistuneiden työikäisten jäsenten määrässä oli 0,1 % (0,5 %).

Yhteiskunnallisesti suuntautuneiden teologien järjestäytymisen ja edunvalvonnan edistämiseksi perustettiin Suomen teologiliitto r.y. 2.6.2017.

NEUVOTTELUTOIMINTA

Liiton jäsenten sopimusneuvottelutoimintaa hoitivat neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN, joihon liitto kuului yhteistyöjärjestö Vakava ry:n kautta. Liitto neuvotteli myös omissa nimissään olevaa kristillisiä järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Liitto osallistui kirkon sektorin sopimusneuvotteluihin JUKOn kautta Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kirkon alan unionin ja Kirkon alat ry:n kanssa. Liiton asiantuntijat osallistuivat neuvotteluihin Kirkon työmarkkinalaitoksen pääryhmässä sekä viidessä pääryhmän alaisessa työryhmässä. Voimassa oli kilpailukykysopimuksella jatkettu ylimääräinen, 31.1.2018 päättyvä sopimusvuosi. Sopimuskauden aikana neuvoteltiin palkkausjärjestelmän kehittämisestä siten, että henkilökohtaisessa palkanosassa siirrettäisiin painopistettä kokemusvuosien mittaamisesta työsuoritusosan mittaamiseen. Syksyn 2017 aikana valmisteltiin JUKOn neuvottelutavoitteita sekä laadittiin selvityksiä järjestövalmiuden lisäämiseksi kirkon sektorilla. JUKO irtisanoi sopimuksen päättymään 31.1.2018.

Liitto neuvotteli kristillisiä järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta PALTAn ja Kirkon alat ry:n kanssa. Voimassa oli kilpailukykysopimuksella jatkettu ylimääräinen 31.1.2018 päättyvä sopimusvuosi. Sopimuskauden aikana neuvoteltiin EK:n 15.2.2017 irtisanomien keskusjärjestösopimusten siirtämisestä osaksi työehtosopimusta. Syksyn 2017 aikana valmisteltiin AKIn neuvottelutavoitteet tammikuun sopimuskierrosta varten. AKI irtisanoi sopimuksen joulukuussa päättymään 31.1.2018.

Luottamusmiesten rekrytointeja vailla oleviin seurakuntiin ja järjestöihin jatkettiin toimintavuoden aikana. Luottamusmiehiä koulutettiin liiton uuden luottamusmies­strategian käyttöön liiton omilla luottamusmieskursseilla. Liiton asiantuntijat toimivat paikallisten neuvottelujen tukena.

VAIKUTTAMISTOIMINTA

Liiton vaikuttamistoimintaa ohjasivat vuonna 2006 hyväksytty tasa-arvosuunnitelma sekä vuonna 2016 hyväksytyt kirkkopoliittinen asiakirja ja koulutus- ja työvoimapoliittinen asiakirja. Lisäksi vuoden 2017 aikana laadittiin yhteiskuntapoliittinen asiakirja.

Liitto edisti tavoitteitaan osallistumalla Akavan koulutus- ja työvoimapoliittisen toimikunnan, työelämätoimikunnan sekä eläkepoliittisen työryhmän työskentelyyn. Liitto osallistui alusta lähtien Suomen Ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:n 2017 startanneeseen hankkeeseen kotiapulaisten olojen kohentamiseksi Filippiineillä ja Indonesiassa. Liiton edustaja oli toukokuussa koordinoimassa hanketta Filippiineillä ja kuuluu hankkeen ohjausryhmään.

Kirkolliskokousedustajia tavattiin kirkolliskokouskausien yhteydessä ja heitä tiedotettiin liiton tavoitteista. Erityisenä vaikutuksen kohteena oli kirkon tulevaisuuskomitean mietinnön henkilöstöä koskevien asioiden käsittely. Kirkon ja oppilaitosten johtajia ja asiantuntijoita tavattiin vuoden mittaan erityisissä tilanteissa.

KOULUTUSTOIMINTA

Liitto osallistui JUKOn luottamusmieskurssien toteutukseen kouluttamalla kirkon sektorin luottamusmiehiä kursseilla. JUKO järjesti keväällä kaksi kaksipäivästä kurssia kaikille jukolaisille luottamusmiehille. Kursseille osallistui 24 liiton jäseninä toimivaa luottamusmiestä (36 vuonna 2016). Vakava ry:n järjestämille neuvottelutaidon kursseille osallistui kaksi liiton luottamusmiestä.

Liitto järjesti syksyllä kaksi omaa kirkon sektorin luottamusmieskurssia sekä Vakava ry:n nimissä yhden luottamusmieskurssin yhteistyössä Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoiden kanssa. Näille kursseille osallistui 44 liiton jäsentä (49 vuonna 2016).

Liitto osallistui Kirkon johtamisforumin järjestelyihin yhdessä Kirkkopalvelujen, Kirkon työmarkkinalaitoksen, Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon alojen kanssa. Kirkon johtamisforum järjestettiin tammikuussa 2018.

Vuoden aikana suunniteltiin kaksi uutta jäsenkoulutusta: yksi kirkossa työskenteleville lähiesimiehille ja toinen niille, jotka haluavat kehittää urasuunnittelun ja työnhaun valmiuksiaan. Koulutukset järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 2018.

TUTKIMUSTOIMINTA

Työelämäjäsenten jäsenkysely toteutettiin tammikuussa. Siihen vastasi 1 117 jäsentä (618 vuonna 2016), vastausprosentti oli 35,0 (19,9).

Kirkon virkasuhteiden muuttamista työsuhteiksi joko osittain tai kokonaan kannatti 46 % vastaajista. Nykyisellä laajuudella virkasuhdetta kannatti 28 % vastaajista. Virkasuhteen käytön vähentämistä kannattivat keskimääräistä enemmän esimiehet, työsuhteessa olevat sekä Kanttori-urkuriliiton jäsenet. Pappisliiton jäsenet ja asiantuntijatyötä virkasuhteessa tekevät kannattivat keskimääräistä enemmän virkasuhteen aseman säilyttämistä nykyisellään.

Kirkollisten johtotehtävien määräaikaisuuksia kannatti 45 % vastaajista, vakinaisia palvelussuhteita kannatti 17 %. Yhteensä määräaikaisuuksia piispan tai kirkkoherran  tehtävissä vastusti 48 %. Määräaikaisuuksia kannattivat erityisesti ne vastaajat, jotka eivät itse olleet johtotehtävissä; johtajat itse olivat vakinaisten palvelussuhteiden kannalla.

Työaikaa hengellisessä työssä kannatti 45 % vastaajista ja vastusti 17 % vastaajista. Varauksellisesti työaikaan suhtautui 34 % vastaajista. Keskimääräistä enemmän työaikaa kannattivat esimiehet ja alemmat toimihenkilöt, jotka itsekin työskentelivät työajassa. Parhaimpana työaikamallina hengelliseen työhön pidettiin vuosityöaikaa (39 % vastaajista), toiseksi parhaimpana moduulityöaikaa (24 % vastaajista).

Seuraavalla sopimuskierroksella AKIn tulisi vastaajien mielestä tavoitella palkkojen yleiskorotuksia (43 % vastaajista), arkipyhäkorvauksia ja työajanlyhennyksiä (38 % vastaajiista) sekä leirityön parempaa korvaamista (37 % vastaajista). Arkipyhäkorvaukset korostuivat erityisesti Kanttori-urkuriliiton vastaajilla (48 %), kun Pappisliiton vastaajilla puolestaan leirityön (43 %) ja päivystystyön (25 %) korvaukset olivat keskeisiä.

Vastaajista ainoastaan 27 % ei tehnyt yhtään keikkatoimitusta vuoden 2016 aikana; 1–5 toimitusta oli 56 % vastaajista ja 17 %:lla vielä enemmän. Keikkatoimituksista vain 15 %:sta seurakunta oli maksanut palkkion. Matkakorvauksen seurakunta oli maksanut 28 %:sta toimituskeikkoja.

Väkivaltaa tai sen uhkaa oli työssään vuoden 2016 aikana kokenut kerran 7 % vastaajista ja useamman kerran 4 % vastaajista. Esimiehen tai työtoverin taholta kohdattua epäasiallista kohtelua tai kiusaamista oli kokenut kerran 10 % vastaajista ja useamman kerran 18 % vastaajista. Tulokset vastaavat Kevan Julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimuksen tuloksia seurakuntatyötä tekevien osalta.

VIESTINTÄ

Crux-lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehden yleisteemana oli reformaatio. Cruxin toimituskunta kokoontui neljä kertaa.

Verkkosivujen kävijämäärät nousivat huomattavasti, erityisesti loppuvuodesta. Kävijöitä oli keskimäärin 8 900 kävijää kuukaudessa (5 081). Kävijäennätys syntyi lokakuussa: 15 969 käyntiä (edellinen ennätys 10 762 marraskuussa 2016). 

Lehdistötiedotteita julkaistiin ePressin kautta neljä kappaletta. Uutiskirjeitä lähetettiin 31 (23) kertaa. Näistä kaikille jäsenille suunnattuja uutiskirjeitä oli 11 (10) kappaletta. Lisäksi lähetettiin kohdennettuja uutiskirjeitä eri jäsenryhmille, esimerkiksi työelämäjäsenille, kanttoreille, kirkkoherroille ja luottamusmiehille. Sosiaalisessa mediassa viestittiin liiton Facebook-sivun kautta.

Loppuvuodesta otettiin käyttöön Meltwaterin mediaseuranta printtilehtien ja somen osalta.

Jäsenten keskustelualueena toimii Facebook-keskusteluryhmä AKItaattori, jossa on mukana yli 1000 (900) jäsentä. Luottamusmiehillä on myös oma keskustelualueensa Facebookissa.

Perusliittojen paperiesitteet saatiin valmiiksi syksyllä. Yhteistyökumppanina oli graafinen suunnittelija Timo Saarinen. 

Viestintätoimikunta kokoontui neljä kertaa. Se osallistui esitteiden kehittämiseen, arvioi AKIn osuutta Member+ -jäsenetupalvelussa erityisesti kuvien osalta sekä aloitti viestintästrategian päivittämisen.

JÄRJESTÖTOIMINTA JA AKIN ULKOSUHTEET

Liitto kuului jäsenenä keskusjärjestö Akavaan. Liitto liittyi vuoden alusta pienten liittojen yhteistyöjärjestö Vakavaan, jonka kautta liitto on järjestäytynyt neuvottelujärjestö JUKOon ja YTN:ään. Lisäksi liitto kuului akavalaiseen A-Lomat ry:hyn sekä liittyi vuoden alusta Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö Entreen. Keskusjärjestörajat ylittävistä järjestöistä liitto kuului Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:iin. Liitto oli myös Kirkkopalvelut ry:n sekä Veronmaksajien Keskusliiton jäsen.

Liitto osallistui puhe- ja läsnäolo-oikeuden turvin Akavan ja JUKOn hallitusten työskentelyyn. Liitolla oli edustaja Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa, Akavan opiskelijoiden työjaostossa, järjestötoimikunnassa ja eläkepoliittisessa työryhmässä sekä varaedustaja koulutus- ja työvoimapoliittisessa toimikunnassa. JUKOn kirkon neuvottelukunnassa liitolla oli puheenjohtajan paikka sekä neljä jäsenen paikkaa. Liitolla oli edustansa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon hallituksessa sekä JUKOn kautta Kirkon eläkerahaston johtokunnassa.

HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO

Liitto työllisti toimintavuoden aikana 11 eri henkilöä, yhteensä 9,6 henkilötyövuotta. Toimiston vakinaista kokoonpanoa täydennettiin perusliittojen tarpeita täyttävillä projektityöntekijöillä.

Liitto rahoitti toimintansa jäsenliitoilta kerätyillä jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli 1,08 % perusliiton jäsenen varsinaisesta palkasta. Vuoden aikana valmisteltiin siirtyminen prosenttimääräisestä jäsenmaksusta euromääräiseen jäsenmaksuun AKIn ja perusliittojen välillä.


pdf liite

Kertomus AKIn ja sen perusliittojen toiminnasta vuodelta 2017

Toimintakertomus liitteineen pdf-tiedostona sivun alalaidassa.

Kanttori-urkuriliiton toimintakertomus 2017

Pappisliiton toimintakertomus 2017

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Kesäkuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille