Yhteenveto vuosien 1995 - 2018 Vuoden papeista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden papit 1995 - 2018

 


1995

Hannele Repo (Huopalahden kappalainen)

Repo edustaa uudentyyppistä papistoa, joka pohtii avoimesti pappeuttaan ja sen mukanaan tuomia ongelmia ja kysymyksiä. Hän on nostanut esille erityisesti seksuaalietiikkaan liittyvän problematiikan sekä tehnyt ansiokkaasti nuoriso- ja rippikoulutyötä.

1996

Jorma Vilkko (Jyväskylän kaupunkiseurakunnan seurakuntapastori)

Peruspappi, hyvä työyhteisön jäsen, hyvä työtoveri, hyvä alainen, sillanrakentaja vammaisten ja terveiden välillä.

1997

Sirkku Eho (Rovaniemen seurakunnan sairaalapastori)

Sairaalapastori, perehtynyt ja panostanut perheiden surun ja menetysten kokemuksiin. Hän tekee papin työtä laaja-alaisesti sekä yhteistyötä ja yhteyksiä painottaen.

1998

Harri Palmu (Hakunilan seurakunnan kirkkoherra, Vantaa)

Valinnalla haluttiin nostaa esiin työyhteisön johtamisen aspekti. Palmu on aktiivisilla toimilla edistänyt myönteistä ilmapiiriä sekä rohkaissut eri työntekijäryhmiä kehittymään omassa ammattitaidossaan.

1999

Nalle Öhman (kehitysvammaistyön pappi, Parainen)

Haluttiin nostaa esille pappi, joka ei toimi perinteisessä seurakuntatyössä. Öhman on kehitysvammaisten parissa toimiessaan nostanut ansiokkaalla tavalla yhteiskuntamme heikoimpien asiaa esille. Hän on osoittanut, että kehitysvammaisilla on paikka kirkossa ja yhteiskunnassa.

2000

Tapio Luoma (Ilmajoen seurakunnan kappalainen)

Valinnalla haluttiin korostaa ”arjen seurakuntatyötä” sekä palavaa halua viedä omaa ymmärrystä ja teologiaa eteenpäin. Luoma on seurakuntalaistensa rakastama pappi, pitää työstään ihmisten keskuudessa.

2001

Pertti Luumi (Suomen Evankelisluterilaisten Seurakuntien Lapsityön Keskuksen pääsihteeri, Helsinki)

Haluttiin nostaa esiin Luumin moni-ilmeinen pappiskokemus, erityisesti hänen pitkäkestoinen ja uusia uria aukova toimintansa kristillisen järjestön palveluksessa ja johtotehtävissä. Valinnalla korostetaan kirkon koko kasvatustyön tärkeää merkitystä  suomalaisen yhteiskunnan henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin keskeisenä vaikutustekijänä.

2002

Jaana Marjanen (Puijon seurakunnan kappalainen, kirkkoherra)

Haluttiin antaa tunnustusta Marjasen monipuoliselle toiminnalle lehtorina ja pappina, kansainväliselle kokemukselle sekä aktiiviselle toiminnalle kokonaiskirkon luottamustehtävissä, Pappisliitossa ja tiedotusvälineissä. Marjanen on välittänyt myönteistä pappiskuvaa esiintymisellään.

2003

Matti Piispanen (Hämeenkosken kirkkoherra) 

Valinnalla nostettiin esiin evankelis-luterilaisen kirkon pienet seurakunnat ja niiden kirkkoherrat. Perusseurakuntatyötä ei voida turvata pienissä seurakunnissa ilman laaja-alaista ennakkoluulotonta yhteistyötä tai seurakuntaliitoksia.

2004

Vesa Mäkelä (vankilapastori Vaasan vankilassa): 

Haluttiin antaa tunnustusta Mäkelän monipuoliselle toiminnalle vankilapastorina sekä hänen aktiivisuudelleen rakentaa yhteistyöverkostoa seurakuntien työntekijöihin ja maallikoihin. Hän on ollut mukana luomassa kristillistä päihdekuntoutusosastoa.

2005

Risto Kormilainen (Suomussalmen kirkkoherra):     

Valinnalla nostettiin esiin pappi, joka on avoimella ja ennakkoluulottomalla tavalla halunnut rakentaa laajapintaisia yhteyksiä kirkon ja kulttuurin välille.

2006

Tarja Korpela (Oulun Tuiran kappalainen):    

Nostettiin esiin pappi, joka on toiminnallaan osoittanut olevansa ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen kirkon työntekijä. Korpela on naisena ollut monella tavalla maaperän muokkaaja ja edelläkulkija pappisvirassaan. Kaikessa hänen toiminnassaan on näkynyt ihmisestä kiinnostunut, erilaisuutta arvostava ja raja-aitoja terveellä tavalla madaltava pappi.

2007

Leena Huovinen (Helsingin yliopiston opiskelijapastori ja suomalaisten kisajoukkueiden pappi)

Huovinen on toiminut pappina rohkeasti ihmisten puolesta. Hän on painottanut jokaisen ihmisen tärkeyttä ja arvokkuutta Jumalan silmissä. Hän on esiintynyt edustavasti julkisuudessa ja luonut myönteistä sekä elämänläheistä kuvaa pappeudesta.

Pappisliitto halusi nostaa esiin papin, joka toimii haastavalla kentällä Suomen suurimmassa yliopistossa opiskelijoiden, opettajien, erilaisten ryhmien ja järjestöjen kanssa. Näin hän tulee pappina keskelle ihmisten työn ja opiskelun arkea. Kahdenkeskisten keskustelujen kautta Huovinen antaa aikaansa yksittäisten opiskelijoiden moninaisille kysymyksille. Toimimalla keskellä opiskelijayhteisöä hän tuo esille kristillisen uskon merkityksellisyyttä nuorten aikuisten elämässä.

2008

Pekka Huokuna (Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherra)   

Huokuna on asiantuntevan ja innovatiivisen otteensa johdosta noussut merkittäväksi vaikuttajaksi ja kehittäjäksi Mikkelissä, niin kirkollisessa ympäristössä kuin Mikkelin seudun yhteiskunnallisissa verkostoissa sekä kokonaiskirkossa.

Lääninrovastina Huokuna on rovastikunnallisen toiminnan aktiivinen kehittäjä. Hänen johdollaan Mikkelin tuomiorovastikuntaan on luotu rovastikunnallisen sopimusyhteistyön malli. Sen perusideoita on voitu hyödyntää kirkossa valmisteilla olevissa kirkonkirjojenpidon ja tietojärjestelmien kehittämishankkeessa sekä henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämishankkeessa. Huokuna on kirjoittanut aiheesta kirjan Seurakuntien sopimusyhteistyö.

2009

Jouko Ala-Prinkkilä (Kauhajoen kirkkoherra, lääninrovasti, pappisasessori Lapuan hiippakunnassa)  

Jouko Ala-Prinkkilä on johtanut ammattitaitoisesti seurakuntansa sielunhoitotyötä Kauhajoen ampumistragedian jälkeen. Kauhajoen seurakunnassa valjastettiin eri työalat auttamaan apua tarvitsevia. Tiedotusvälineiden kanssa toimittiin taitavasti asiakaskeskeisyys ja luottamuksellisuus säilyttäen.

Ala-Prinkkilä on opittu tuntemaan uudistushenkisenä ja asiallisena, hyväntuulisena ja helposti lähestyttävänä pappina. Kirkkoherrana hän on ollut uudistamassa seurakunnan toimintaa ja hallintoa yhteisvastuullisempaan suuntaan. Lääninrovastina hän on tukenut seurakuntien yhteistyön lisäämistä. Pappien ordinaatiokoulutuksessa hän on saanut hyvää palautetta uusilta papeilta: ”Hyvä esimerkki ja rohkaiseva isähahmo.”

2010

Malin Lindblom (Vaasan ruotsalaisen seurakunnan kappalainen, virkavapaalla. Työskentelee SLS:n lähetystyöntekijänä Jerusalemissa.)    

Malin Lindblom är ett gott ansikte för kyrkan. Hon är en person som aktivt arbetat för rekryteringen av nya präster. Malin har genom sin bok ”Jag är präst” funderat på prästidentiteten med tanke på de studerande som tänkt sig en prästbana. Malin har också suttit i Borgå stifts kontaktgrupp för studeranden.

2011

Ilkka Sipiläinen (Kirkon yhteiskuntatyön sihteeri)   

Ilkka Sipiläinen on kasvattanut kirkon ja seurakuntien ympäristövastuuta pitkäjänteisellä työllään. Hän on kehittänyt ympäristövastuuta edistäviä työvälineitä kuten ympäristödiplomijärjestelmän.

2012

Taina Manninen (Kajaanin seurakunnan kappalainen)  

Hallitus halusi nostaa esiin perusseurakuntatyötä tekevän papin. Taina Manninen on työskennellyt seurakuntapappina aina pappisvihkimyksestään, vuodesta 1988 lähtien muutaman vuoden poikkeusta lukuun ottamatta. Hänen innostuksensa jumalanpalveluselämän kehittämiseen on näkynyt ja näkyy vahvasti Kajaanin seurakunnan rikkaana jumalanpalveluselämänä.

2013

Pekka Puukko (Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja) 

Hallitus halusi nostaa esiin perheneuvontatyötä tekevän papin. Pekka Puukko on työskennellyt yli 15 vuotta kirkon perheneuvonnassa, jossa ihmisiä kohdataan parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä.

Puukkoa ehdotti vuoden papiksi Pappisliiton alaosasto Kirkon perheneuvonnan työntekijät. "Hän on aidosti ihmisestä kiinnostunut perheneuvoja, joka osaa läsnäolon taidon. Kiireisen ja ohikävelevän kulttuurin keskellä hänellä on arvokas taito nähdä ihminen, pysähtyä ja pysähdyttää." Hänet tunnetaan kollegojen keskuudessa taitavana keskustelijana ja lämpimänä ihmisenä, joka osaa antaa palautetta ja arvostusta muille.

2014

Ismo Kunnas (Tampereen eteläisen seurakunnan kappalainen ja diakoniapappi) 

Hallitus halusi nostaa esiin papin, joka on toiminut rakentavasti rakennemuutoksessa tai edistänyt myönteistä julkisuuskuvaa kirkosta ja pappeudesta paikallisissa tai kansainvälisissä yhteyksissä.

Ismo Kunnas on työpaikkapappina toimiessaan tuonut seurakuntaa ihmisten keskelle heidän arjessaan ja antanut kirkolle kasvot. Työpaikkapappina hän tekee tärkeää työtä tukiessaan henkilöstöä jaksamisessa, työelämän muutoksissa ja elämän eri vaikeuksissa.

2015

Teemu Laajasalo (Kallion seurakunnan kirkkoherra) 

Teemu Laajasalo on luonut uusia toimintatapoja pääkaupunkiseudun jumalanpalveluselämään ja tuonut kirkkoa myönteisesti esille julkisuudessa. Hän osaa puhutella ja koskettaa helsinkiläistä erittäin haastavassa toimintaympäristössä.

Laajasalo on toiminut kirkon ja pappien äänenä useissa televisiokeskusteluissa ja väittelyissä. Hän on nostanut kirkon esille positiivisella tavalla ja esittänyt raikkaita ja perusteltuja näkökantoja.

2016

Merja Hållfast (Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapastori) 

Merja Hållfast on vanhusten avohoidon projektityöntekijänä toimiessaan luonut yhteistyömalleja ja verkostoja avohoidon, kotisairaalan sekä paikallisseurakuntien kesken. Hän on myös aloittanut Helsingissä saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksen. Projektin aikana on koulutettu vapaaehtoisia, seurakuntien ja kaupungin työntekijöitä muistisairaan kohtaamisessa ja hartauksien pitämisessä sekä kuolevan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon kysymyksissä, kuten hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa.

2017

Juha Tanska   (Haminan seurakunnan kirkkoherra)  

Juha Tanska on käyttänyt uusia yhteisöllisiä toimintatapoja seurakuntaa johtaessaan. Haminan seurakunta on kehittänyt kirkkoherransa johdolla työyhteisöä ja laatinut yhteisen toimintastrategian hyödyntäen Voimauttavan valokuvan -menetelmää. Menetelmän lähtökohtana on muun muassa toisen arvokkaana näkeminen ja näkyväksi tekeminen. Seurakunta sai myös KirTEKO 2017 -kilpailun ensimmäisen palkinnon hankkeestaan.

2018

Erva Niittyvuopio (Saamelaistyön sihteeri, Oulu)

Erva Niittyvuopio on tehnyt työssään monin tavoin saamelaisuutta näkyväksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hän on toiminut yhteistyössä saamelaisten vaikuttajien kanssa myös saamelaisalueen ulkopuolella. Saamelaistyön sihteerin keskeisiä tehtäviä ovat saamelaisten kirkollisen työn ja erilaisten hankkeiden koordinointi. Hän on toiminut myös Saamenradion hartausohjelmien vastaavana toimittajana YLE:ssä vuodesta 2005 lähtien sekä vaikuttanut merkittävästi saamenkielisen kirkollisen kirjallisuuden ja materiaalin julkaisemiseen.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Joulukuu Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille