Toimintakertomus 2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suomen Kanttori-urkuriliiton toimintakertomus 2016

Käsitelty valtuuston kevätkokouksessa 24.4.2017

Yleistä

Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia heidän palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.

Seuraavassa rajaudutaan AKI-yhteisön työnjaon mukaisesti perusliitolle kuuluviin asioihin, ja muiden ammattijärjestön tehtäviin kuuluvien asioiden katsotaan tulevan käsitellyiksi AKIn toimintasuunnitelmassa edellä.

1. Jäsenet

Suunnitelma

Kehitetään yhteistyötä hiippakuntien ja kirkon koulutuskeskuksen kanssa, jotta yhä useammat työelämään siirtyvät, vastavalmistuneet kirkkomuusikot saataisiin liiton varsinaisiksi jäseniksi. Tässä työssä niin hallituksen, valtuuston kuin liiton rivijäsenten henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä rekrytoinnissa. Liiton työntekijät sekä hallituksen ja valtuuston jäsenet rekrytoivat uusia varsinaisia jäseniä kohdatessaan valmistumassa olevia kirkkomusiikin opiskelijoita.

Jäsenpidon ja jäsenrekrytoinnin parantamiseksi kiinnitetään jäsenistön huomiota siihen, että liiton palvelut, informaatio ja edunvalvonta kuuluvat vain jäsenille.

Toiminta

Jäsenyysasiat ovat olleet säännönmukaisesti esillä hallituksen kokouksissa toimintavuoden aikana. AKIn toimisto valmisteli syksyn aikana ehdotuksen jäsenpohjan laajentamisesta. Hallitus käsitteli asiaa joulukuun kokouksessaan ja hyväksyi toimiston ehdotuksen pienin täsmennyksin. Asia tuodaan valtuustolle seuraavan toimintavuoden keväällä.

Kohtaamisissa kasvotusten sekä puhelimitse ja sähköpostitse on pidetty esillä sitä, että liiton palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti vain liiton jäsenille.

Arviointi

Jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Sekä opiskelijoiden että vastavalmistuneiden kirkkomuusikoiden rekrytointiin on edelleen kiinnittävä huomiota. Jäsenpohjan mahdollinen laajentuminen täytyy ottaa huomioon myös rekrytoinnin ja jäsenpidon osalta.

2. Opiskelijatoiminta

Suunnitelma

Opiskelijatyöstä vastaava asiantuntija vierailee oppilaitoksissa kevät- ja syyslukukaudella tiedottamassa liiton ja työelämän asioista sekä rekrytoimassa uusia opiskelijoita liiton jäseniksi. Kevätlukukaudella aiheena ovat kesätyöt. Rekrytoinnissa apuna on opiskelijatoiminnan oma esite. Opiskelijanäkökulmaa pidetään esillä sekä liiton toiminnassa että Crux-lehdessä.

Oppilaitosten opiskelijaedustajista koostuva opiskelijatoimikunta ideoi ja toteuttaa yhdessä opiskelija-asiamiehen kanssa toimintaa.

Liiton kotisivuilla olevat opiskelijoiden sivut pidetään ajantasaisina.

Toiminta

Kevätkauden opiskelijatoiminta toteutui lähes suunnitellusti, asiantuntija vieraili kaikissa muissa oppilaitoksissa paitsi Kuopiossa. Osa Kuopion opiskelijoita tavattiin Sibelius-Akatemian opiskelijoiden yhteisillä periodijaksoilla keväällä sekä loppukesällä. Syyslukukaudella vierailtiin Oulussa ja Tampereella. Opiskelijatoimikunta kokoontui kerran kevät- ja kerran syyslukukaudella. Opiskelijatoimikunta laati vuosikellon toimintansa pohjaksi.

Toiminnasta vastasivat asiantuntija Annukka Ruusula (kevätlukukausi) sekä asiantuntija Vesa Engström (syyslukukausi).

Liitolle kertyneitä vanhoja nuotteja jaettiin opiskelijoille Sibelius-Akatemian kuoronjohtoperiodilla sekä TAMK-vierailun yhteydessä.

Arviointi

Opiskelijatoimikunta saatiin käynnistettyä uudelleen. Toimikuntaan saatiin uusia innokkaita jäseniä. Kehitettävää jäi kuitenkin.  Vierailut toteutuivat suunnitellusti AMK-tasolla, mutta Sibelius-Akatemian suhteen eivät. 

Opiskelijatoimintaa vaikeutti liiton toisen asiantuntijan sairauslomat ja niistä johtuva epävarmuus työntekijästä. Opiskelijoiden sivujen päivitys liiton kotisivuilla ei ole ollut ajantasaista.

3. Kanttorikoulutus

Suunnitelma

Liitto tukee kirkkomusiikin koulutuksen säilymistä korkeatasoisena ja itsenäisenä. Liiton hallitus osallistuu keskusteluun ja valmistelee tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja koskien muun muassa yliopistotasoisen kanttorikoulutuksen säilymistä nykylaajuudessaan.

Liitto osallistuu kirkkomusiikin koulutusforumiin, jossa kirkon koulutuskeskuksen, hiippakuntien, Sibelius-Akatemian ja ammattikorkeakoulujen kouluttajat kohtaavat. Liiton näkökulmana ovat sekä seurakuntatyön tarpeet että kanttorin viran asema.

Jatketaan yhteydenpitoa kirkkomusiikin oppilaitosten opettajakunnan kanssa mm. opiskelijatapaamisten yhteydessä.

Toiminta

Liitto toimi aktiivisesti kannanoton ja tapaamisten muodossa, kun loppukesästä tulivat julki suunnitelmat lakkauttaa kirkkomusiikkikoulutus OAMKssa. AKIn koulutuspoliittinen asiantuntija tapasi syyskuussa OAMKn johtoa asian tiimoilta. Asia otettiin esille myös Akavan työryhmissä ja AKI julkaisi myös oman kannanottonsa asiaan.

Liitto osallistui helmikuussa, ensimmäistä kertaa, kirkollisen ammattikorkeakoulutuksen työseminaariin Oulussa. Liitto osallistui myös kirkkomusiikin koulutusfoorumiin marraskuussa. Liitto kutsuttiin ensimmäistä kertaa mukaan Kirkon kanttorikoulutuksen seurantaryhmään. Seurantaryhmä kokoontui vuoden aikana neljästi.

Arviointi

Liitto toimi aktiivisesti koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Kirkkomusiikin koulutus lakkaa OAMKssa vuoteen 2022 mennessä liiton vaikutusyrityksistä huolimatta. Kirkkomusiikin koulutusfoorumissa keskeisenä keskustelun aiheena oli alan synkät koulutusnäkymät. Kanttorikoulutuksen seurantaryhmässä otettiin kantaa sen puolesta, että viran kolmiportaisuus säilyy jatkossakin.

Toistaiseksi liiton edustajaa ei ole kutsuttu mukaan Cantor-kurssille.

4. Kanttorin virka, työ ja identiteetti

Suunnitelma

Liiton kannanotoissa tuodaan esille kanttorin viran ja tehtävien keskeinen rooli suomalaisessa kirkollisessa perinteessä ja seurakuntien jumalanpalveluselämässä.

Virkojen määrään ja tasoon sekä virantäyttöihin kiinnitetään erityistä huomiota, kun kirkon virkasuhdelainsäädännön uudistus on astunut voimaan ja tuomiokapitulit eivät enää hallinnoi kanttorin virkaa. Kiinnitetään huomiota siihen, mitä tapahtuu virkojen kelpoisuusvaatimuksille edellisen viranhaltijan siirryttyä eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Otetaan tarvittaessa kantaa siihen, jos näissä tilanteissa enenevässä määrin tapahtuu virkojen kelpoisuusvaatimusten alentamista säästösyistä.

Järjestetään johtavien kanttoreiden tapaaminen. Tähän tapaamiseen kutsutaan myös työalavastaavina tai tiimivastaavina toimivat liiton jäsenet. Tapaamisessa kartoitetaan miten eri tavoin ko. viranhaltijoiden työt on hahmotettu ja sijoitettu vaativuusryhmiin eri seurakunnissa. Tapaamisen tarkoituksena on myös tarjota vertaistukea ko. viranhaltijoille.

Ansioituneelle ja edustavalle jäsenelle myönnetään Vuoden kanttori –palkinto.

Liiton, alaosastojen ja jäsenten kautta välitetään innostavaa ja asiallista kuvaa kanttorin ammatista. Tarpeen mukaan ollaan yhteistyökumppaneina mukana erilaisissa kirkon alan rekrytointihankkeissa.

Toiminta

Liitto otti kantaa erityisesti Pohjois-Suomen seurakuntien musiikkielämän elävänä pysymisen ja kehittämisen puolesta samalla, kun se otti kantaa kirkkomusiikkikoulutuksen säilyttämisen puolesta OAMKssa.

Liiton toimistoon ei ole vuoden aikana kertynyt huolestuttavia tietoja siitä, että virkojen kelpoisuusvaatimuksia olisi kategorisesti muutettu kohti alempia koulutustasovaatimuksia silloin, kun virka on julistettu auki edellisen viranhaltijan siirryttyä muihin tehtäviin tai eläkkeelle.

Vuoden kanttori -palkinnon sai Minna Raassina, joka työskentelee Savonlinnan seurakunnassa.

Arviointi

Liiton tulisi kehittää keinoja kerätä tietoja siitä, mitä tapahtuu nykyään virantäyttöjen yhteydessä: sekä itse viroille ja kelpoisuusvaatimuksille sekä miten virantäyttöprosessit sujuvat. Nykyisellään näitä tietoja tulee liiton toimistoon hyvin satunnaisesti, lähinnä ongelmatapauksissa.

Johtavien kanttorien tapaaminen siirtyi myöhemmäksi.

5. Ammattikunnan keskinäisen yhteyden edistäminen

Suunnitelma

Alaosastotoiminnan virkistämiseksi hallitus vierailee vuosittain jonkin alaosaston alueella esim. alaosaston vuosikokouksen yhteydessä, ja samalla järjestetään alueen jäsenistön neuvottelukokous. Osallistutaan 5.10.2016 Kuortaneella hiippakunnalliseen kanttoritapaamiseen. Alaosastoja muistutetaan toiminta-avustuksesta ja informoidaan muistakin ajankohtaisista ammatillisista ja sopimusasioista muun muassa sähköpostitse.

Yhteistyössä kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien kanssa järjestetään edunvalvontainfoja kanttoreiden koulutustapahtumien yhteyteen. Vuoden aikana etsitään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita jäsentapaamisten järjestämiselle ja tehdään yhteistyötä muidenkin muusikoiden kuin urkureiden kanssa laajentaen liiton musiikillista painopistettä urkumusiikista kirkkomusiikin muillekin osa-alueille. 

Tuetaan eläkeläisjäseniä eläkeläistapahtumien järjestämisessä taloudellisesti ja yhteydenpitokanavana.

Toiminta

Hallitus vieraili suunnitellusti Kuortaneella lokakuussa pitäen samalla oman kokouksensa. Vuoden 2016 jäsentapaaminen järjestettiin Urkuyö ja aaria -festivaalin yhteydessä Espoossa. Jäsentapaamisessa oli 23 osallistujaa.

Alaosastoavustusta saivat vuoden aikana Keski-Pohjanaan kanttorit ry sekä Pohjois-Pohjanmaan Kanttori-urkuriyhdistys ry.

Arviointi

Jäsenistön tapaamista paikan päällä eri puolella Suomea, jo valmiiden kokoontumisten yhteydessä, on syytä jatkaa edelleen. Nämä tapaamiset ovat luontevia kohtaamisia hallituksen ja liiton rivijäsenten kesken. Tietoa eri asioista ja tapahtumista kulkee molempiin suuntiin.

Liiton eläkeläistoiminta on hiipunut. Uusia aktiivisia eläkeläistoimijoita ei ole onnistuttu houkuttelemaan toimintaa organisoimaan. Tällä hetkellä liiton toimistosta ei liikene henkilöresursseja eläkeläistoiminnan organisoimiseen.

6. Kirkkomusiikki ja musiikkipolitiikka

Suunnitelma

Nordiska kyrkomusikrådetin jäsenenä ollaan mukana järjestämässä Pohjoismaista kirkkomusiikkisymposiumia Göteborgissa syyskuussa 2016. Aloitetaan seuraavan symposiumin järjestelyt, koska vuonna 2020 symposium järjestetään Suomessa. Suomessa vuonna 2017 järjestettävien Nordisk facklig konferenssin valmistelut aloitetaan.

Liitto osallistuu Suomen Musiikkineuvoston jäsenenä Suomalaisen musiikin päivän valmisteluun ja toteutukseen sekä huolehtii sitä koskevasta tiedotuksesta ja ohjeistuksesta omalle jäsenistölleen.

Liitto markkinoi Kirkkomusiikki-lehteä Cruxissa ja valmistuville kanttoreille lähetetään Kirkkomusiikki-lehden näytenumero.

Liitto pitää huolen siitä, että Yhteiskustannus julkaisee Kirkon musiikkijuhlien ohjelmistoa mahdollisimman paljon. Pidetään yllä ja kehitetään Yhteiskustannuksen nuottivalikoiman monipuolisuutta.

Toiminta

Liitto järjesti opintomatkan Pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin Göteborgiin syyskuussa 2016. Matkalle osallistui 27 jäsentä. Liiton virallinen edustuskuoro oli Kamarikoro Gloria johtajanaan Timo Nuoranne ja edustusurkuri Olli Pyylampi. NKS2020-symposiumin järjestelyt aloitettiin syyskaudella ja työryhmä kokoontui kahdesti.

Liiton puheenjohtaja, liiton asiantuntija ja KMFn edustaja osallistuivat tammikuussa 2016 pidettyyn Nordisk facklig konferenssiin Kööpenhaminassa. Seuraavan konferenssi valmistelut käynnistettiin keväällä 2016.

Liitto osallistui Suomalaisen musiikin päivään osallistumalla Kirkon musiikkijuhlien 2017 ennakkotapahtumaan Senaatintorilla. 

Yhteiskustannus julkaisi kaikki Kirkon musiikkijuhlien uudet nuotit. Messias-oratorion nuotin julkaisi Sulasol. Toteutettiin yhdessä Suomen Kirkkomusiikkiliiton kanssa Yhteiskustannuksen ohjelmistokysely.

Kirkkomusiikki-lehden kehittämistyö aloitettiin.

Arviointi

Liiton opintomatka Göteborgiin toteutui suunnitellusti. NKS2020-symposiumin valmistelut on käynnistetty riittävän ajoissa, mm. domain NKS2020 on varattu symposiumin käyttöön.

Kirkkomusiikkilehden sekä myös Yhteiskustannuksen kehittämistyöt saatiin käyntiin jatkuen vuonna 2017.


pdf liite

Toimintakertomus pdf-muodossa.
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Elokuu 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille