Pappi pelikaverina RL
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappi pelikaverina Reijo Liimatainen

Pappi pelikaverina
Papiston päivät 17.10.2006
Reijo Liimatainen

KEHITYSKESKUSTELU 2006
Hakunilan seurakunta on Ilon ja Toivon yhteisö.
Yhteiset arvot: Oikeudenmukaisuus, Palveluhaluisuus, Luovuus, Hengellisyys, Yhteisöllisyys


I PERUSOSAAMINEN

1. Kielitaito, atk-taidot, viestintäosaaminen

• Ilmaisee itseään sujuvasti suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti
• Hallitsee itsenäisesti tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja internetin käytön.
• Tuntee työyhteisössä käytettävät viestintäväylät ja käyttää niitä. Pitää omat tietonsa ajan tasalla.
• Lukee sähköpostin jokaisena työpäivänä ja reagoi siihen.
• Kirjaa itse järjestämänsä tapahtuman tapahtumatiedot seurakunnan nettisivulle.

2. Arvo-osaaminen, kirkon usko ja perustehtävä

• Muistaa Hakunilan seurakunnan moton ja yhdessä rakennetut arvot ja ottaa ne toiminnassaan huomioon.
• Sitoutuu kristityn identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen omassa työtehtävässään.
• Kohtelee sekä seurakuntalaisia että työtovereita arvostavasti ja tasa-arvoisesti.
• Tutkii säännöllisesti luterilaisen uskon perusdokumentteja: Raamattua, virsikirjaa ja Katekismusta.

3. Tehtävien itsenäinen hoitaminen, ajanhallinta, työmoraali

• Hoitaa itsenäisesti ammattinsa perustehtävät ja luottaa että toiset hoitavat omansa.
• On luotettava, täsmällinen ja joustava.
• Ennakoi muutoksia ja järjestelee eri työvaiheet siten, että tavoitteiden kannalta oleelliset asiat tulevat hoidettua myös poikkeustilanteissa.
• Kehittää toiminnan sujuvuutta lisääviä työtapoja.
• Kantaa vastuuta kaikille jaettavista tehtävistä yhdessä sovitulla tavalla.
• Osallistuu ajallaan yhteisiin palavereihin.

4. Henkilökohtainen kehittyminen

• Pitää itsenäisesti yllä henkilökohtaista osaamistaan.
• Sovittaa yhteen henkilökohtaiset ja työyhteisön kehittymistarpeet.

II TOIMINTA TYÖYHTEISÖSSÄ

1. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky

• Pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen seurakuntalaisten, työtovereiden ja esimiesten kanssa.
• Ymmärtää toisten kiireet ja vaikeudet.
• Hallitsee oman käyttäytymisensä myös kriittisissä tilanteissa.
• Ilmaisee ajoissa työtovereille ja esimiehille, jos tarvitsee apua.
• Pitää erillään omat asiat ja työasiat.

2. Tiimityön taidot

• Hahmottaa tiimin perustehtävän ja sitoutuu siihen.
• Tuo oman panoksensa tiimin vastuulla olevan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
• Perustelee omia näkemyksiään, mutta sitoutuu myös kompromisseihin.
• Tunnistaa ajoissa liian kuormittumisen itsessä / työtoverissa ja mukauttaa tiiminä tavoitteet olemassa olevaan todellisuuteen.

3. Työn jatkuva arvioiminen

• Kohdistaa arvionsa asiaan – ei persoonaan.
• Sietää erilaisia mielipiteitä ja suostuu tekemään työtä myös eri tavoin ajattelevan kanssa.
• Suhtautuu yleensä hyvin asialliseen palautteeseen ja ottaa sen toiminnassaan huomioon.

4. Ongelmien ja ristiriitatilanteiden hallinta

• Tuo asiallisesti esiin havaitsemansa ongelman.
• Jos ongelma liittyy omaan työhön, ryhtyy korjaamaan sitä viivyttelemättä.
• Jos ongelma liittyy toisten vastuualueeseen, kertoo havainnostaan viipymättä.
• Sitoutuu ongelman käsittelemiseen ja yhdessä rakennettuihin ratkaisuihin.

Reijo Liimataisen pelikaverina Harri Palmu.