Pappisliiton toimintakertomus 2019
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappisliiton toimintakertomus 2019

Yleistä  

 AKI‐yhteisön työnjaon mukaisesti Pappisliiton tehtäväalueena on vastata oman alansa identiteetti- ja koulutuskysymyksistä sekä ammatillisista tapahtumista ja verkostoista sekä kansainvälisistä yhteyksistä. Toiminnan suunta-viivat ovat rakentuneet AKIn tulevaisuusasiakirjan ja Pappisliiton tavoiteohjelman 2019–2022 pohjalle.
    Pappisliiton hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi Ulla Ruusukallio ja varapuheenjohtajana Mats Lindgård.
    Vuoden papiksi 2019 valittiin Kallion seurakuntapastori Jaana Partti. Hän on tehnyt 20 vuotta uraauurtavaa yhteisöllistä työtä sateenkaariväen keskuudessa Kallion seurakunnassa.  


1.    Jäsenten rekrytointi

    Pappisliiton kokonaisjäsenmäärä oli 3 576 vuoden 2019 lopussa ja se oli vähentynyt 635 hengellä (4 211). Täyttä jäsenmaksua maksaneiden määrä oli
1 934 ja se oli vähentynyt 118 hengellä (2 052).


Vuonna 2019 järjestettiin yksi jäsenkampanja. Kahtena viime vuotena eronneita varsinaisia jäseniä on ollut enemmän kuin liittyneitä. Eläkeläisten eroaminen on kasvanut huomattavasti vuodesta 2018 alkaen, mikä ilmeisesti osaltaan johtuu vakuutusyhtiön vaihdossa tapahtuneesta matkavakuutuksen ikärajan muutoksesta. Matkavakuutuksen ikäraja putosi 71 vuodesta 70 vuoteen.


2.    Pappisliitto 100 vuotta – julkaisutoiminta

Pappisliiton juhlavuoden julkaisuista kumpikaan ei valmistunut juhlavuonna, vaan niiden toimitustyö jatkui seuraavan vuoden puolelle.

Pappismatrikkeli 2018 – Prästmatrikel 2018
Pappismatrikkelin lopullinen oikoluku ja viimeiset korjaukset tapahtuivat keväällä 2019, jolloin kirja myös saatiin painoon. Matrikkeli ilmestyi huhtikuussa ja toimitettiin ennakkotilaajille. Matrikkelista otettiin 3000 kappaleen painos, josta ennakkoon oli tilattu noin 1700 kirjaa.

Pappisliiton 100-vuotishistoriateos
Historiateosta viimeisteltiin vuoden 2019 aikana. Siihen kerättiin valokuvia ja kirjoittaja Esko M. Laine kävi läpi oikolukijan marraskuussa 2018 tekemät merkinnät ja korjausehdotukset. Kirja ei valmistunut vuoden 2019 aikanakaan, sillä korjausten myötä teksti laajeni noin 600-sivuiseksi ja vaati vielä yhden oikoluvun ja korjaukset syksyllä 2019. Kirjan painatus ja julkaiseminen siirtyivät seuraavalle vuodelle.

3.    Koulutuspolitiikka ja opiskelijatoiminta

Pappisliiton opiskelijatoiminta järjestettiin yhdessä Teologiliiton kanssa. Liittojen rinnakkaiselo sujuu opiskelijoiden näkökulmasta hyvin. Keskinäistä kilpailua ei ole, vaan liitot täydentävät toisiaan lisäten molempien näkyvyyttä.

Asiantuntijan apuna Pappisliiton opiskelijatoiminnassa toimi opiskelijatoimikunta. Opiskelijajäseniin oltiin vuoden aikana yhteydessä mm. kesätyöinfojen ja rekrytointitilaisuuksien kautta. Syksyllä asiantuntija osallistui aktiivisesti uusille opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin. Yhdessä muiden akavalaisten ammattiliittojen kanssa osallistuttiin isoihin fuksitapahtumiin. Liitto oli näkyvästi mukana kaikkien teologisten ainejärjestöjen vuosijuhlissa ylläpitäen myös neuvonta‐ ja esittelypistettä vuosijuhlapäivinä. Hallituksille järjestettiin saunailta vuoden alussa. Liiton järjestämälle teologiristeilylle osallistui yli 180 teologian opiskelijaa.

Hyviä yhteistyösuhteita keskeisiin tiedekuntien ja ainejärjestöjen henkilöihin ylläpidettiin. Yhteyksiä tiedekuntiin vaalittiin myös mm. tarjoamalla kakkukahvit valmistuneiden juhlissa. Opiskelijatoimikunnan jäsenet toimivat liiton kontaktihenkilöinä omissa opiskelijayhteisöissään ja kirjoittivat Cruxin opiskelijavinkkeleitä.

Koulutuspoliittista edunvalvontaa tehtiin erityisesti Kirkon teologikoulutustoimikunnassa ja Akavan koulutus- ja työvoimapoliittisessa toimikunnassa.

    Toiminta täytti sille asetetut tavoitteet. Yhteistyö ainejärjestöjen, yliopiston henkilökunnan kuin muidenkin sidosryhmien kanssa on erittäin toimivaa. Pappisliitto on arvostettu toimija, jonka asiantuntemukseen luotetaan. Uusia toimintamuotoja ja ideoita kehitetään jatkuvasti. Liitto tavoittaa opiskelijat kohtuullisesti ja Pappisliitto on tunnettu opiskelijoiden keskuudessa. Liitolla on ammattiliitoksi poikkeuksellisen hyvä näkyvyys opiskelijoiden keskuudessa. Liiton jalkautuminen myös vapaa-ajan tapahtumiin edistää tunnettavuutta merkittävästi.

Uusien opiskelijoiden rekrytointi liiton jäseniksi varhaisessa vaiheessa on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi rekrytoida uusia jäseniä. Helsingin tiedekunnan päätös siirtää aloittavien opiskelijoiden työelämätilaisuus syksystä kevääseen tuli yllätyksenä. Tulevina vuosina tulee orientoivan viikon rekrytointiin kehittää yhdessä ainejärjestöjen kanssa toimintamalli, mahdol-lisimman monen uuden opiskelijan tavoittamiseksi.

Syksyllä Kirkon alat ry lähestyi Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistystä yhteisen työelämätilaisuuden järjestämisen tiimoilta. TYT kieltäytyi yhteistyöstä Pappisliiton ja ainejärjestön yhteistyösopimuksen johdosta. Asiaan tulee kiinnittää jatkossakin huomiota ja liitolla tulee olla valmius vastata Kirkon alojen jäsenhankintayrityksiin opiskelijoiden parissa.

    
4.    Jäsenten tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Pappien ja teologien työllisyystilannetta seurattiin ja kiinnitettiin erityistä huomiota vastavalmistuneiden teologian maistereiden ja pätkätöissä ole-vien tukemiseen. Työttömiä ja pätkätöissä olevia palveli AKIn työnhakuvalmennus, joka sisälsi työelämätietoutta ja uraohjausta. Asia oli esillä myös Crux-lehdessä.

Kirkkoherroille järjestettiin perinteinen koulutusristeily, jolla he saivat vertaistukea, koulutusta ja mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista. Toimiston lisäksi kouluttajana toimi organisaatiokonsultti, työnohjaaja Terttu Malo. Osallistujia oli 37.
    
5.    Kollegiaalisuus ja alaosastotoiminta

    Pappisliitolla on 20 alueellista ja kahdeksan valtakunnallista alaosastoa sekä ruotsinkielinen Finlands svenska prästförbund (Borgå stift). Alaosastojen erikseen anottavaa 570 euron lisämäärärahaa suuremman tapahtuman järjestämistä varten anoi 12 alaosastoa, joista viisi oli valtakunnallisia. Valtakunnallisista alaosastoista Lapsityön teologit lopetti toimintansa kuluneella kaudella. Järjestöteologeilla ei ole ollut toimintaa muutamaan vuoteen.

Kollegiaalisuuden merkitystä pidettiin esillä alaosastokirjeissä ja jäsenten tapaamisissa. Liiton edustajat vierailivat KirkKauEs, Helsingin pappien ja Vankilapappien alaosastotapaamisissa sekä kirkon perheneuvojien ja johtavien sairaalapappien neuvottelupäivillä sekä Pohjois-Karjalan pappien kokoontumisessa. Vankilapappien kanssa on kokoonnuttu vuoden aikana muutaman kerran pohtimaan heidän tilannettaan.  

Alaosastojen kehittämispäivä järjestettiin yhdessä Kanttori-urkuriliiton kanssa toukokuussa, osallistujia oli yhteensä 20 henkeä.


6.    Ammatillinen koulutus ja opintomatkat

    Pappisliitto järjesti maaliskuussa opintomatkan El Salvadoriin. Matkan teemana oli tutustuminen Oscar Romeron perintöön ja El Salvadorin luterilaiseen kirkkoon, joka on tullut tunnetuksi toteuttamastaan ”Elämän teologiasta”: luterilainen kansanomainen versio yhteiskunnallisesti aktiivisesta ja kantaaottavasta vapautuksen teologiasta. Matkanjohtajina toimivat kirkkoherra Riku Laukkanen ja AKIn apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo. Matkalle osallistui 13 henkilöä.

    Syyskuussa järjestettiin opintomatka Romaniaan, jossa tutustuttiin Romanian unkarinkielisen vähemmistön, erityisesti luterilaisen kirkon seurakuntaelämään ja oloihin. Matkanjohtajina toimivat Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian emeritusprofessori Paavo Kettunen ja AKIn apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo. Matkalle osallistui 21 henkilöä.
    
7.    Kansainvälinen toiminta

Nordiska Prästförbundens Samarbetsorgan NPS

Pappisliitto vastasi 3.-5.9. Helsingissä ja Porvoossa pidetyn NPS-kokouksen järjestelyistä ja ohjelmasta. Kokouksessa käsiteltiin pohjoismaisten pappisliittojen ajankohtaisia asioita, tutustuttiin Pappisliiton uusittuihin toimitiloihin sekä tavattiin Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ja juuri tehtäväänsä astunut piispa Bo-Göran Åstrand. Pappisliiton edustajina kokouksessa olivat Ulla Ruusukallio, Mats Lindgård, Jussi Junni ja Merja Laaksamo.

KEP-konferenssi pidettiin Itävallassa 15.-19.6.2019 teemalla Mit Freud evangelischer Pfarrer in Europa sein. Pappisliiton edustajina konferenssiin osallistuivat Mats Lindgård ja Merja Laaksamo.
                
8.    Liiton talous

    Jäsenmaksut ovat liiton merkittävin tulonlähde. Jäsenmaksut säilyivät entisellään. Liiton varojen sijoittaminen turvallisesti mutta tuottavasti on ammattisijoittajien hoidettavana. Valitut sijoittajat ovat sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

 

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille