Säännöt
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKI-liitot ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

Tarkoitus

2 §

AKIn tarkoituksena on tukea jäsenjärjestöjensä edunvalvontaa, edistää jäsenjärjestöjensä jäsenten ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi AKI

  1. toimii työmarkkinajärjestönä
  2. neuvottelee ja tekee virka- ja työehtosopimuksia
  3. vaikuttaa kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
  4. antaa lausuntoja ja kannanottoja
  5. edustaa jäsenjärjestöjään
  6. päättää kirkollisia virkoja ja ammattikuntia sekä koulutusta koskevista linjauksista ja tavoitteista

AKI voi kuulua sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin, joiden jäsenyys edistää sen tarkoituksen toteutumista.

Jäsenet

3 §

AKIn hallitus voi hyväksyä jäsenjärjestöksi rekisteröidyn yhdistyksen, joka edustaa erityiskoulutettuja kirkon palveluksessa olevia henkilöitä.

AKIn jäsenyyttä hakevan yhdistyksen tulee jättää hallitukselle kirjallinen hakemus, johon on liitettävä yhdistyksen säännöt, edellisen vuoden toimintakertomus sekä selvitys jäsenmäärästä ja yhdistyksen taloudesta.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

4 §

AKIlla on oikeus kantaa jäsenjärjestöiltään jäsenmaksua, jonka suuruuden valtuuston syyskokous määrää.

Jäsenmaksun perusteena on jäsenjärjestön täyttä jäsenmaksua maksavien jäsenten määrä.

Hallitus voi pätevän syyn perusteella myöntää vapautuksen jäsenmaksu­velvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi. Perusteena voi olla jäsenjärjestön talouden heikentyminen, jäsenmäärän vähyys tai muu vastaava syy.

5 §

Jäsenjärjestö, joka haluaa erota AKIsta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti.

6 §

Jäsenjärjestö voidaan erottaa sillä perusteella, että se on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut AKIa.

Erottamisesta päättää hallitus. Ennen erottamispäätöksen tekoa jäsenjärjestöllä on tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jäsenjärjestö voidaan katsoa eronneeksi, jos se ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan.

Valtuusto

7 §

Valtuusto käyttää AKIn päätösvaltaa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

8 §

Valtuuston vaali järjestetään joka neljäs vuosi siten kuin näissä säännöissä ja valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä määrätään.

Valtuuston jäsenet valitaan liittoäänestyksellä, joka toimitetaan postitse taikka valtuuston niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Vaalissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3. mom.:n 2–kohdassa tarkoitettua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista vaalitapaa.

9 §

Valtuuston jäseniksi valitaan kunkin jäsenjärjestön asettamista ehdokkaista viisi jäsentä ja lisäksi yksi jäsen kutakin jäsenjärjestön täyttä sataa varsinaista jäsentä kohden.

10 §

Ehdokkaita voivat asettaa jäsenjärjestön jäsenten perustamat valitsijayhdistykset.

11 §

Äänioikeutettuja ovat jäsenjärjestöjen varsinaiset jäsenet.

12 §

Jos valtuuston jäsen valitaan hallituksen jäseneksi, hänet katsotaan eronneeksi valtuuston jäsenyydestä ja hallitus kutsuu hänen tilalleen varajäsenen.

13 §

Valtuuston kokouksia pidetään hallituksen kutsusta vuosittain kaksi siten, että kevätkokous pidetään toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräisiä valtuuston kokouksia pidetään yhdistyslain mukaan.

Hallitus voi päättää, että valtuuston kokoukseen on ennen kokousta tai sen aikana mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla.

Kevätkokouksessa

1. esitetään hallituksen työmarkkinakatsaus,

2. esitetään hallituksen kertomus AKIn toiminnasta sekä AKIn tilinpäätös edelliseltä vuodelta

3. vahvistetaan tilintarkastajien lausunnon perusteella edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja

4. keskustellaan ja tarvittaessa päätetään AKIn tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

 

Syyskokouksessa

1. esitetään hallituksen työmarkkinakatsaus,

2. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten

3. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta

4. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

6. valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi tai kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen taikka yksi tilintarkastusyhteisö ja

7. keskustellaan ja tarvittaessa päätetään AKIn tavoitteista ajankohtaisissa asioissa.

AKIn sääntöjen muuttamisesta, AKIn purkamista tarkoittavista esityksistä, jäsenjärjestöjen tekemistä aloitteista sekä mahdollisista muista hallituksen valmistelemista ja esittelemistä asioista voidaan päättää kaikissa valtuuston kokouksissa ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

14 §

AKIn sääntöjen 2 §:n 2. mom.:n 6. kohdassa ja 4 §:n 1. mom.:ssa tarkoitettua asiaa koskeva päätös on valtuustossa tehtävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Hallitus

 

15 §

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä 9–11 jäsentä. Jäsenten valinnassa on pyrittävä siihen, että kaikki jäsenjärjestöt tulevat edustetuksi.

Puheenjohtajalla ja jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmelle toimikaudelle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

16 §

Hallitus käyttää AKIn toimeenpanovaltaa, valmistelee esitykset valtuustolle, valvoo asettamien­sa toimikuntien ja työryhmien työskentelyä ja käsittelee ne asiat, jotka lain mukaan kuuluvat hallitukselle ja hoitaa muut liiton juoksevaan hallintoon kuuluvat asiat. Hallitus vastaa toiminnas­taan valtuustolle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

17 §

Jäsenjärjestön hallituksella on oikeus estää hallitusta tekemästä päätöstä tai siirtää päätöstä AKIn sääntöjen 2 §:n 2. mom.:n 6. kohdassa tarkoitetussa asiassa. Jos jäsenjärjestön hallitus haluaa käyttää tätä mahdollisuutta, sen tulee ilmoittaa siitä viimeistään kaksi päivää ennen kuin asia tulee päätettäväksi AKIn hallituksessa.

Toimihenkilöt

 

18 §

Hallitus ottaa ja vapauttaa henkilöt toiminnanjohtajan toimeen ja valtuuston perustamiin muihin toimiin sekä ottaa tarvittaessa tilapäisiä työntekijöitä välttämättömien tehtävien hoitamiseksi.

 

Nimen kirjoittaminen

 

19 §

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin. Hallitus voi myös erikseen tarpeen mukaan antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle.

 

Yleisiä säännöksiä

 

20 §

Valtuuston kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin kirjallisella kutsulla.

Valtuuston ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jotka on asian­mukaisesti tarkastettava ja säilytettävä.

21 §

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi edellä 14 §:ssä ja jäljempänä tässä pykälässä mainituissa tapauksissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä valtuuston kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös AKIn purkamisesta on tehtävä valtuuston kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

22 §

AKIn toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille kolme viikkoa ja tilintarkastuskertomus hallitukselle viikkoa ennen valtuuston kevät­kokousta.

23 §

AKIn purkautuessa on jäljelle jääneet varat käytettävä AKIn tarkoituksen mukaisesti viimeisen valtuuston kokouksen päättämällä tavalla.

 

Säännöt on hyväksytty Kirkon akateemiset AKI r.y:n valtuuston kevätkokouksessa 5.5.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt merkittäväksi yhdistysrekisteriin 23.9.2020.


pdf liite

AKIn säännöt suomeksi.
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille