Kantor-organistförbundet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kantor-organistförbundet

 

Historia


Finlands Kantor-organistförbund grundades år 1907. Förbundet har som ändamål ”att förena kyrkomusikerna i syfte att bevaka deras förmåner och rättigheter såväl i fackliga som i löne- och anställningsfrågor”.

År 2005 grundade Prästförbundet och Kantor-organistförbundet takorganisationen Kyrkans akademiker AKI r.f. AKI sköter intressebevakningen och bedriver det gemensamma kansliet. Kantorsförbundets roll är att arbeta för de yrkesmässiga frågorna, de frågor som berör professionen och yrkesidentiteten.

Organisation


Högsta beslutande organ i förbundet är fullmäktige, som hålls två gånger om året. Fullmäktige väljer förbundets ordförande och förbundets styrelse. Ordförande för förbundet är för närvarande Kantor, DU, MuM Marjukka Andersson

Medlemmar

 

De egentliga medlemmarnas antal var i början av år 2018 708.

Sammanlagt har förbundet 1186 medlemmar varav 186 är studerandemedlemmar och 256 pensionärer.

Ca 80 % av kantorer hör till Finlands Kantor-organistförbundet.

Till medlem kan antas person som har behörighet för kantorstjänst i Finlands ev. luth. Kyrka. Största delen av medlemmarna innehar kantorstjänst i en församling. Av tjänsterna är 14 % av högsta graden, 65 % av mellersta graden och 21 % av lägsta graden.

Till studerandemedlem kan antas kyrkomusikstuderande och till understödjande medlem personer som önskar understödja förbundets verksamhet.

Verksamhet


Förbundet deltar i utvecklandet av kyrkomusikertjänsten och –utbildningen, ordnar rådplägnings-och utbildningsdagar, ger facklig utbildning, bedriver förlags-verksamhet, sköter kontakterna till motsvarande organisationer i andra länder, särskilt i Norden och Baltikum.

Förbundets lokala verksamhet sköts av 19 geografiskt indelade underavdelningar, som även kallas lokalföreningar. Lokalföreningen för förbundets svenskspråkiga medlemmar heter Kyrkomusikerföreningen. Lokalföreningarna har rätt att inlämna motioner till förbundsmötet.

Förbundets studentutskott bildades i januari 2002. Det är ett bestående organ som underlyder styrelsen och som består av ett studerandeombud från varje ort med kyrkomusikerutbildning. Utskottet har till uppgift att bevaka studerandemedlemmarnas intressen i frågor gällande studierna och förbundets verksamhet. Utskottets medlemmar fungerar samtidigt som förbundets kontaktpersoner i sin egen läroanstalt.

Publikationsverksamhet


Förbundets publikationsverksamhet sker i samarbete med Suomen Kirkkomusiikkiliitto (SKML) på det gemensamma musikförlaget Yhteiskustannus. I förlagets organ ingår representanter från vartdera förbundet. Finlands Kantor-organistförbund representeras i förvaltningskommittén av ordföranden och verksamhetsledaren, i redaktionskommittén av kantorerna Maiju Häyrynen, Harri Kerko och Anna Marte. Försäljningen av notmaterialet sköts av SKML.

Medlemsförmåner och -avgifter


Förbundet erbjuder sina medlemmar bl.a. följande service och förmåner:

 • ger råd i anställnings- och avtalsfrågor
 • ger tillgång till fackliga förtroendemäns tjänster
 • ordnar rådplägningsdagar och möten
 • samordnar lokalföreningarnas verksamhet
 • ordnar verksamhet för studerande
 • delar ut stipendier för forskning och fortsatta studier
 • ordnar studieresor och beviljar understöd för sådana
 • ordnar kyrkomusikfester i hemlandet och i Norden
 • ger ut noter på förlaget Yhteiskustannus
 • medlemsbladet Crux fyra gånger under året
 • arbetslöshetsskydd genom De specialutbildades arbetslöshetskassa
 • semesterförmåner inom ramen för A-lomat
 • Akavas medlemsförmåner

Förbundets medlemsavgifter

 • egentliga medlemmar 1,35 % av bruttolönen
 • studerandemedlemmar 0 euro
 • understödjande medlemmar (får medlemsbladet Crux) 40 euro
 • pensionärer (som ej vill ha medlemsbladet Crux) -
 • egentlig medlem utan inkomster 9 euro/mån (108 euro/år)

Gåvoartiklar med förbundets logo


På AKIs kansli finns nu att beställa gåvoartiklar med Kantorsförbundets logo, lämpliga att ge åt jubilarer som verkat förtjänstfullt för förbundets eller någon underavdelnings syften. Till priserna nedan tillkommer portokostnader.

 • Ljuslampett i stål ”Liekki” (även i par) 36 euro
 • Prydnadsfat i trä ”Tempo” 60 euro
 • Fyra blå ljus i paket med släckare 10 euro

Kuvat Timo Vikman

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille